дкц 1 портал 1

„Диагностичен консултативен център 1-Русе“ ЕООД вече има ново фасадно оформление и централен вход с платформа за инвалиди

„Диагностичен консултативен център 1-Русе“ ЕООД вече има ново фасадно оформление и централен вход с платформа за инвалиди на цена в размер на 10 300 лева, без включени дължими данъци и такси. /на снимката днес/ Тя вече е пусната в експлоатация.

Д-р Цветан Райчинов, управител на „Диагностичен консултативен център 1-Русе“ ЕООД /„ДКЦ 1-Русе“ ЕООД/ съгласува с Община Русе проекти за обект „Изграждане на платформа за инвалиди, фасадно оформление и оформяне на централен вход на „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД“. Търговското дружество е собственик на сграда с идентификатор 63427.2.5209.1, построена в общински ПИ с идентификатор 63427.2.5209 по Кадастралната карта на гр. Русе, намиращ в гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, предмет на АОС № 3168/13.09.1999 г. Предоставен е одобрен инвестиционен проект за отстъпено право на пристрояване, за изграждане на обект „Изграждане на платформа за инвалиди, фасадно оформление и оформяне на централен вход на „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД“ със застроена площ 31,85 кв.м. Издадена е виза за проектиране на обекта от Главния архитект на Община Русе.

дкц 1 портал 2Пазарната стойност на отстъпено право на пристрояване със застроена площ 31,85 кв.м., определена от лицензиран оценител е в размер на 10 300 лева, без включени дължими данъци и такси. Оценената стойност по нормативен метод, съгласно решение на ОбС-Русе № 1141, прието с протокол № 53/24.11.2006 г. и последно изменение с решение на ОбС-Русе № 1258, прието с протокол № 61/14.07.2011 г. за минимални цени при разпореждане с общински имоти е в размер на 9 967 лева, без включени дължими данъци и такси. Данъчната оценка, съгласно удостоверение изх. № ДО004941/04.07.2016 год., издадено от Дирекция „МДТ“ при Община Русе е в размер на 3 603,30 лева.

Сподели:

Още новини от деня