„Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД завършва със загуба 2020-а

Общинско търговско дружество „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-09-506/28.10.1999 г. на Министерство на здравеопазването, Приложение №1 и е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, осъществяващо дейности по: диагностика, лечение и наблюдение на болни; консултации; дейности по промоция на здравето и профилактика; клинико-лабораторни и рентгенови изследвания, провеждане на клинични изследвания на лекарствени продукти. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117115549.

Основният капитал на дружеството е 177 470 лева, разпределен в 17 747 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2020 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 821 хил. лева спрямо собствен капитал в размер на 839 хил. лева към 31.12.2019 г. Намаляването е резултат от отчетения отрицателен финансов резултат.

Анализът на дейността на дружеството показва:

Всички прегледи и изследвания са намалели драстично спрямо 2019 г. Основна причина за този негативен резултат е създалата се обстановка покрай пандемията COVID-19.

Намален е броя на диспансерните лица с 147 броя през отчетния период, поради промени в Наредбата за диспансеризация, вследствие на която част от диспансерните диагнози  са преминали към ОПЛ.

През 2020 г. са извършени профилактични прегледи и изследвания по договори, сключени със застрахователни дружества и фирми на 320 пациента, с 994 броя по-малко в сравнение с 2019 г.

Въпреки усложнената обстановка във връзка с извънредното положение и последвалите епидемични мерки, приети със Закона за здравето, численият състав на персонала е запазен. Не са закрити дейности и няма съкращаване на персонал.

Реализираните приходи през 2020 г. са с 67 хил. лева повече спрямо предходната 2019 г., което се дължи на увеличените със 165 хил. лева  приходи от НЗОК, свързани с промяна в начина на отчитане с въведената методика, посредством промяна в НРД 2020-2023.

В структурата на разходите най-съществен е делът на разходите за персонала – 2 129 хил. лева, представляващи 80% от общите разходи и включващ разходи за възнаграждения и осигуровки.

Финансовият резултат за 2020 г. е загуба в размер на 18 хил. лева, при отчетена  печалба в размер на 3 хил. лева през 2019 г. Причини за натрупаната загуба са: извършено вътрешно боядисване на коридорите и стълбището в сградата, което по своята същност е текущ разход в размер на 92 хил. лева, както и отписани в размер на 20 хил. лева залежали резервни части от бракуван рентгенов апарат през 2016 г.

Дружеството работи със собствени оборотни средства, както за оперативната си дейност, така и за инвестиционната си  дейност. През анализирания период е формиран положителен паричен поток в размер на 61 хил. лева. От оперативна дейност формира положителен паричен поток в размер на 73 хил. лева и отрицателен паричен поток от инвестиционна и финансова дейност в размер на 13 хил. лева.

През 2020 г. са реализирани инвестиции за 126 хил. лева, като е извършено вътрешно боядисване на коридори и стълбище в сградата за 92 хил. лева, ремонтирани са две помещение в рентгеново отделение за 4 хил. лева, закупен и въведен в експлоатация е „Хематологичен анализатор ХР“ за 10 хил. лева, разкрит е кабинет по психиатрия, извършен е ремонт и обновяване на съществуваща апаратура за 20 хил. лева.

Инвестиционните намерения на „Диагностично консултативен център 1 – Русе“ ЕООД за 2021 г. включват:

  • ремонт на асансьорна уредба – 15 800 лева;
  • закупуване на дигитален рентгенов мамограф – 38 000 лева;
  • закупуване на нов настолен коагулометър – 17 000 лева;
  • инвестиции в квалификация на персонала – обучение, участия в квалификационни курсове, семинари, конгреси – национални и с международно участие – около 3 хил. лева.
Сподели: