„Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД подготвя подмяна на компютърен томограф за близо 200 хил. лева

Общинско търговско дружество „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-09-506/28.10.1999 г. на Министерство на здравеопазването, Приложение №1 и е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, осъществяващо дейности по: диагностика, лечение и наблюдение на болни; консултации; дейности по промоция на здравето и профилактика; клинико-лабораторни и рентгенови изследвания, провеждане на клинични изследвания на лекарствени продукти. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117115549.

Основният капитал на дружеството е 177 470 лева, разпределен в 17 747 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2021 г. размерът на собствения капитал на дружеството е 839 хил. лева спрямо собствен капитал в размер на 821 хил. лева към 31.12.2020 г. Увеличението е резултат от отчетения положителен финансов резултат.

Анализът на дейността на дружеството показва:

Всички прегледи и изследвания са се увеличили спрямо 2020 г. Основна причина за този резултат е създадената добра организация в създалата се обстановка с пандемията COVID-19.

Намален е броя на диспансерните лица с 221 броя през отчетния период, поради промени в Наредбата за диспансеризация, вследствие на която част от диспансерните диагнози са преминали към ОПЛ.

През 2021 г. са извършени профилактични прегледи и изследвания по договори, сключени със застрахователни дружества и фирми на 440 пациента, със 120 броя повече в сравнение с 2020 г.

Въпреки усложнената обстановка във връзка с извънредното положение и последвалите епидемични мерки, приети със Закона за здравето, численият състав на персонала е запазен. Не са закрити дейности и няма съкращаване на персонал.

Реализираните приходи през 2021 г. са с 329 хил. лева повече спрямо предходната 2020 г., което се дължи на увеличените приходи от НЗОК, поради промяна в начина на отчитане с въведената в НРД 2020-2023 методика.

В структурата на разходите най-съществен е делът на разходите за персонала – 2 391 хил. лева, представляващи 79,48% от общите разходи и включващ разходи за възнаграждения и осигуровки.

Финансовият резултат за 2021 г. е печалба в размер на 46 хил. лева, при отчетена  загуба в размер на 18 хил. лева през 2020 г. Нетният финансов резултат, след начислен и внесен данък е печалба в размер на 41 хил. лева.

Дружеството работи със собствени оборотни средства, както за оперативната си дейност, така и за инвестиционната си  дейност. През анализирания период е формиран отрицателен паричен поток в размер на 12 хил. лева. От оперативна дейност е формиран положителен паричен поток в размер на 38 хил. лева, отрицателен паричен поток от инвестиционна дейност в размер на 77 хил. лева и положителен паричен поток от финансова дейност в размер на 27 хил. лева.

През 2021 г. са реализирани инвестиции за 92 хил. лева, като е извършен основен ремонт на асансьор 17 хил. лева, закупен е нов автоматичен коагулометър за 17 хил. лева, закупен е Дигитален рентгенов мамограф за 37 хил. лева, извършен е ремонт и обновяване на съществуваща апаратура за 21 хил. лева.

Инвестиционните намерения на „Диагностично консултативен център 1 – Русе“ ЕООД за 2022 г. включват:

-подмяна на компютърен томограф – около 200 хил. лева;

-закупуване на 2 броя ЕКГ апарати – 38 хил. лева;

-закупуване на висок клас ехографска система за проследяване на усложненията от Ковид-19;

-частична подмяна на компютри, принтери и офис оборудване в лекарски кабинети и администрация;

-инвестиции в квалификация на персонала – обучение, участия в квалификационни курсове, семинари, конгреси – около 4 хил. лева.

Сподели: