дкц 1 портал 1

„Диагностично консултативен център 1 – Русе“ ЕООД ще осъществи нови инвестиции в медицинска апаратура и техника праз тази година

Общинско търговско дружество „Диагностично-консултативен център 1 – Русе” ЕООД е преобразувано със Заповед №РД-09-506/28.10.1999 г. на Министъра на здравеопазването, Приложение №1 и е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, осъществяващо дейности по: диагностика, лечение и наблюдение на болни; консултации; дейности по промоция на здравето и профилактика; клинико-лабораторни и рентгенови изследвания, провеждане на клинични изследвания на лекарствени продукти. Дружеството е вписано в ТР към АВ с ЕИК 117115549.

Основният капитал на дружеството е 177 470 лева, разпределен в 17 747 дяла с номинална стойност 10 лева всеки един и не е променян през годината. Към 31.12.2023 г. собствения капитал на дружеството е в размер на 889 хил. лева спрямо собствен капитал в размер на 892 хил. лева към 31.12.2022 г.

Анализът на медицинската дейност на дружеството показва:

– през отчетния период значително са намалели амбулаторните прегледи в следствие на продължително отсъствие на лекари специалисти, поради временна нетрудоспособност, както и временно незаети работни места поради пенсиониране на лекари

– за попълване състава на дружеството са назначени двама млади лекари, кардиолог и уролог на втори трудов договор.

– намален е броя на диспансерните лица със 78 броя през отчетния период, поради промени в Наредбата за диспансеризация, вследствие на която част от диспансерните диагнози са преминали към ОПЛ.

– през 2023 г. са извършени профилактични прегледи и изследвания по договори, сключени със застрахователни дружества и фирми, със 152 броя по-малко в сравнение с 2022 г.

Реализираните приходи през 2023 г. са с 35 хил. лева повече спрямо предходната 2022 г., което се дължи на увеличените със 69 хил. лева приходи от НЗОК, свързани с промяна начина на отчитане с въведената методика, посредством промяна в НРД 2023-2025. Приходите от наеми за отчетния период са без промяна спрямо 2022 г. и са в размер на 67 хил. лева. Приходите от финансирания към 31.12.2023 г. са в размер на 8 хил. лева, при 44 хил. към 31.12.2022 г.

В структурата на разходите най-съществен е делът на разходите за персонала – 3 184 хил. лева, представляващи 85,56 % от общите разходи и включващ разходи за възнаграждения и осигуровки. Следващите по значение са разходите за материали, в размер на 268 хил. лева, които в сравнение с 2022 г. са намалени с 29 хил. лева. Най-голям е делът на медикаменти и медицински консумативи – 185 хил. лева. Разходите за външни услуги са в размер на 152 хил. лева, или 6,41 % от общите разходи, изразяващи се в разходи за подизпълнители, съгласно сключени договори за медицински услуги. В другите разходи съществените пера са начислените и изплатени обезщетения при пенсиониране, непризнат ДДС и дарение чрез БЧК за Турция през м. февруари 2023 г.

Финансовият резултат от обичайната дейност през 2023 г. е счетоводна печалба в размер на 9 хил. лева, при печалба в размер на 59 хил. лева през 2022 г. Нетният финансов резултат след отчитане на данък върху печалбата и отложените данъчни активи и пасиви е загуба в размер на 3 хил. лева.

Дружеството работи със собствени оборотни средства, както за оперативната си дейност, така и за инвестиционната си дейност. През анализирания период е формиран отрицателен паричен поток в размер на 21 хил. лева. От оперативна дейност формира положителен паричен поток в размер на 100 хил. лева, отрицателен паричен поток от инвестиционна дейност в размер на 117 хил. лева и отрицателен паричен поток от финансова дейност в размер на 4 хил. лева.

През 2023 г. е закупена медицинска апаратура и са инвестирани средства в размер на 116 606 лева:

– закупен е специализиран детски преносим авторефрактометър с цена 20 400 лева, със собствени средства.

– закупен е фабрично нов служебен лек автомобил, след проведена процедура по ЗОП – 57 240 лева, със собствени средства.

– подменена е рентгенова тръба на графичен рентгенов апарат и са инвестирани 13 200 лева, собствени средства.

– закупен е нов хематологичен анализатор – 13 800 лева, собствени средства.

– подменен е трансдюсер на ехограф – 5 160 лева.

– закупени са климатици 4 броя – 6 800 лева.

Вложени са средства в размер на 22 500 лева за ремонти и обновяване на съществуваща апаратура.

Разкрита е втора специализирана практика по урология.

Инвестиционните намерения на „Диагностично консултативен център 1 – Русе“ ЕООД за 2024 г. включват инвестиции в медицинска апаратура и техника:

– закупуване на нов дигитален плоско детекторен панел с компютърна станция и софтуер със собствени средства – 38 160 лева;

– закупуване на трансдюсер за 3Д ехограф – около 10 000 лева;

– подмяна на отоплителна инсталация.

Предвидени са и инвестиции в квалификация на персонала – обучение, участия в квалификационни курсове, семинари, конгреси – около 4 хил. лева.

Сподели: