Димитър Славов е преизбран за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово

Димитър Славов е преизбран за председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Борово

В Заседателната зала на Общинска администрация – Бяла, днес се проведе Общо Събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе)”.

За председател на Регионалното сдружение е преизбран Димитър Славов. Определени са служители от всяка общинска администрация, които ще подпомагат и осигуряват дейността на сдружението. Отчитане на извършените разходи през 2023 г. за издръжка на Регионално депо Бяла и определяне на изравнителната вноска за всяка община ще става на база реално извозените отпадъци.

Беше представен доклад от националната среща по проект „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общинските регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“ по приоритет „Отпадъци“ на ПОС 2021-2027.

На Общото събрание присъстваха представители на всички членуващи в сдружението общини – Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака.

Сподели: