дирекция "Инспекция по труда" - Русе Ирена Николаева

Директорът на ДИТ – Русе Ирена Николаева: За периода от юни до октомври 2023 г. в дирекция „Инспекция по труда“ гр. Русе са подадени 308 бр. броя искания за разрешения за работа на непълнолетни лица

RuseInfo разговаря с директора на дирекция „Инспекция по труда“ – Русе /ДИТ – Русе/г-жа Ирена Николаева, която сподели данни за работата на институцията през отминаващата година.

Г-жо Николаева, колко заявления за временна заетост на непълнолетни бяха подадени от работодатели в Русенска област за периода юни – октомври 2023 година? Колко от тях са уважени?

За периода от юни до октомври 2023 г. в дирекция „Инспекция по труда“ гр. Русе са подадени 308 бр. броя искания за разрешения за работа на непълнолетни лица, на 2 броя са дадени откази и 2 броя са оттеглени.

Инспекцията по труда използва повода да напомни, че започването на работа без разрешение от контролния орган се счита за престъпление съгласно българското законодателство. В България законоустановената минимална възраст за започване на работа е 16 години. Изключения се правят основно за даровити деца, участващи в кино продукции, театрални постановки, музикални състави. Наемането на лица под тази възраст е забранено. Непълнолетните лица работят при облекчен режим, като работното време за тези работници и служители е 35 часа седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. За тях е забранено полагането на нощен труд и на извънреден. Законодателството им гарантира, че ще получават минимум минималната работна заплата за страната, въпреки че работят по-малко часове.  Те постъпват на работа след обстоен медицински преглед и издадено медицинско заключение, че са годни за дадената работа.         

Информация за цялата процедура по издаване на разрешенията за наемане на лица, ненавършили 18 г., е описана в сайта на ИА ГИТ, в секцията Административно обслужване, рубрика „Процедури“ https://www.gli.government.bg/bg/node/4389

Ако може да се направи паралел със същия период на миналата година – с колко повече са тези заявления?

За същия период на 2022 г. в областната дирекция са подадени 229 броя заявления за непълнолетни лица.

В кои сектори най-често бяха заети младежите и девойките, за които са подадени заявленията?

За област Русе непълнолетните лица се наемат най-вече в сектор ресторантьорство.

Има ли установени нарушения на правата на заетите при проверки от служителите на ДИТ – Русе?

При проверките само в един случай е установено непълнолетно лице, полагащо труд без разрешение от Инспекцията по труда.

сн. Архив

Сподели: