Дирекция “Бюро по труда”- Бяла провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Бялауведомява работодателите от общините Бяла, Борово, Ценово и Две могили, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл.36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3521 лв.;
 • безработни лица до 29-годишна възраст на непълно работно време (чл.36а от ЗНЗ) – свободни средства –  5653 лв.;
 • за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст (чл.41 от ЗНЗ) – свободни средства – 3347 лв.;
 • за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) – свободни средства – 4251 лв.;
 • за стажуване на безработни лица (чл.46 от ЗНЗ) – свободни средства – 3285 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 3671 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл.52, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3637 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл.53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3593 лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 11 832 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 12 128 лв.;
 • за чиракуване (чл.55г от ЗНЗ) – свободни средства – 4322 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл.51, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 2983 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания (чл.51, ал.2 от ЗНЗ) – свободни средства – 3194лв.

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

 • работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 6246 лв.;
 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 9758 лв.

По горепосочените мерки работодателите могат да подават заявки за свободните работни места в периода от 07.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително.

 • Извън горепосочения срок работодателите могат да кандидатстват за финансови средства за обучение на възрастни по чл.63 от Закона за насърчаване на заетостта /по реда на чл.63 от ППЗНЗ/ – свободен ресурс в размер на 4097 лева.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – – Бяла, както и на тел. 0879 001 922

Сподели:

Още новини от деня