Бяла-зима-2023

Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Бяла: През 2023 година в община Бяла е осигурена заетост на 52 младежи

Осигуряването на младежка заетост е едно от най-важните условия за задържане на младите хора в малките населени места. Националната политика по заетостта включва специфични мерки в тази посока – информация и услуги за професионално ориентиране и обучение, квалификация и преквалификация, помощ при започване на работа и субсидирани схеми за заетост. Основен орган на изпълнение е Дирекция „Бюро по труда” – гр. Бяла с дейностите си по посредничество за провеждане на срещи на работодатели с учениците, завършващи средно образование и осигуряване на заетост на младежи в трудоспособна възраст.

През изминалата 2023 г., по данни на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Бяла, в община Бяла е осигурена заетост на 52 младежи, от тях 9 лица са трудоустроени по мерки за заетост; 35 лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 6 лица са ангажирани на първичен пазар на труда.

Община Бяла, в качеството си и на работодател, целенасочено полага усилия в осигуряването на младежка заетост. Значителен процент от работещите в общинските детски градини и дружества са лица на възраст до 29-годишна възраст. Това отразява визията на Общината да предоставя възможност на хора без трудов стаж или с малък професионален опит пълноценно да участват на трудовия пазар. Тези млади попълнения обновяват работните колективи и имат потенциала да оптимизират част от работния процес внасяйки свежа енергия.

Остава негативна статистиката по отношение на младежката безработица към 31.12.2023 г. Като безработни са регистрирани 66 лица. Сред тях 2% са с висше образование, със средно образование са 24%, с основно – 8% и с начално – 66%. Данните са обезпокояващи, защото са индикатор за твърде голям дял на младежи, които са с много ниска степен на образование и за които добрата професионална реализация е изключително трудна. В сравнение със статистиката от предходния период (към 31.12.2022 г.), процентът нискообразовани с начално образование е нараснал близо два пъти (тогава е отчетен 45,2%).

Това е категоричен индикатор, че е от ключова важност общинските структури да продължават да подпомагат и прилагат превантивните мерки противодействащи на риска от ранно отпадане от образователната система. Все пак за да не се изкривява тълкуването на статистическите данни, трябва да се посочи един от основните фактори за младежката безработица, а именно – регионалните дисбаланси. Младите квалифицирани кадри трудно намират добре платена работа в по-малките населени места и затова търсят кариерни възможности в областните градове, София или чужбина. Така в по-малките населени места остават младежи с по-нисък образователен ценз, респективно по-ограничена перспектива за професионална реализация. Те са слабо конкурентни на пазара на труда и затова са основни участници в програмите за заетост. Те не отговарят на изискванията на работодателите и това предопределя продължителния им престой без работа.

От друга страна, младежкото предприемачество е актуална бизнес алтернатива. За съжаление този тип инициативи са все още рядкост на местно ниво. Като основни препятствия се констатират – липсата на практически опит, професионални контакти и бизнес мрежи, бизнес умения и стартов капитал. Някои млади хора се насочват към създаване, развитие или модернизиране на земеделски стопанства, други създават обекти в сферата на услугите или стартират онлайн бизнеси. В това направление както Общината, така и средните училища чрез кампании, срещи и събития системно работят за стимулиране предприемаческото мислене, умения и мотивация на учащите се.

Сподели: