Белоев-март-2024-съветници

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ на МВР ще разположи фургон на ул. „Пристанищна“

Община Русе е собственик на поземлен имот с идентификатор 63427.2.5687 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ от 24 230 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване, с адрес гр. Русе, ул. „Пристанищна“.

За имота е съставен АПОС №6747 от 16.08.2012 г., вписан под №56, том 30, Н.Д. 5958, ДВР 10435, вх. рег. №10722/24.08.2012 г. по описа на Службата вписвания – Русе.

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ (КИС) – МВР, БУЛСТАТ: 129010698, е Възложител по договор за обществена поръчка с предмет „Мерки по привеждане на сухопътните, речните и морските ГКПП на Република България в съответствие с изискванията на Регламент 2226/2017“ и „Системата вход / изход на Европейския съвет с четири обособени позиции“ по Обособена позиция №1 „Изработка, доставка и поставяне на нови преместваеми обекти за създаване на работни помещения за извършване на граничен контрол по ГКПП“.

В договора е предвидено на ГКПП Русе – пристанище да бъде поставена кабина за създаване на работни помещения за извършване на граничен контрол, отговаряща на изискванията за въвеждане в експлоатация на изграждана на територията на целия Европейски съюз Система за влизане / излизане (СВИ). В помещенията ще се извършва регистриране на данните за преминаване на хора и моторни превозни средства през българската граница, както и данните относно отказа за влизане на граждани от трети страни.

В тази връзка и предвид предстоящото приемане на Република България в Шенгенското пространство и стратегическото значение за страната договора да бъде изпълнен в срок, с писмо вх. №24-537-1/30.04.2024 г. Директорът на дирекция КИС – МВР моли да им бъде предоставена част с площ 10 кв.м. от общинския поземлен имот с идентификатор 63427.2.5687 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Пристанищна“, за разполагане на кабина – ГКПП (тип „фургон“), с размери 5,20 m/1.90 m.

Днес ОбС – Русе даде своето съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР, БУЛСТАТ: 129010698, част с площ 10 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.2.5687 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 24 230 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване, с адрес гр. Русе, ул. „Пристанищна“, предмет на АПОС №6747 от 16.08.2012 г., вписан под №56, том 30, Н.Д. 5958, ДВР 10435, вх. рег. №10722/24.08.2012 г. по описа на Службата вписвания – Русе, за разполагане на кабина – ГКПП (тип „фургон“), с размери 5,20 m/1.90 m, за създаване на работни помещения, в които да се извършва граничен контрол по Система за влизане / излизане.

Сподели: