Дискусии относно създаването на интегриран туристически маршрут се проведоха в Русе и Гюргево

Дискусии относно създаването на интегриран туристически маршрут се проведоха в Русе и Гюргево

Време за прочитане: 2 мин.

Днес, 12.12.2019 г., в Регионален исторически музей – Русе се проведе дискусия със заинтересовани страни относно създаването на интегриран туристически маршрут по проект „Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе-Гюргево“, финансиран по Програма Интеррег Румъния-България 2014-2020 г. Идентично събитие се състоя вчера и в сградата на Община Гюргево, която е партньор по проекта.

Участие в дискусиите взеха представители на туристически агенции, хотели, туристически дружества, туристическите информационни центрове в Русе и Гюргево, Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе, музейни експерти, представители на академичните среди, културни институции, НПО и др.

Събитията бяха открити от ръководителя на трансграничния проект и директор на Регионален исторически музей – Русе проф. Николай Ненов. Той подчерта значението на двата емблематични исторически монумента от двете страни на Дунава, които са обект на интервенции в рамките на проекта, и са в основата на разработвания маршрут, а именно Пантеонът на възрожденците в Русе и Крепостта в Гюргево. Проф. Ненов говори за общата история на двата побратимени града и изрази надежда, че обсъжданията ще допринесат за постигане на обща визия за това, кое то ги обединява в сферата на туризма.

Модератор на дискусиите беше Михаил Михов – експерт в областта на туризма и туристически водач. Той представи проучване, изготвено в рамките на проекта, за създаване на общ туристически маршрут в Еврорегион Русе-Гюргево на тема „Една река, две вдъхновяващи общности, една славна история“, в основата на който е споделеното културно наследство на двата града. Целта му е историята на региона да бъде използвана като основа за създаване на модерни, интегрирани туристически продукти и услуги, за да се превърне той в атрактивна туристиче ска дестинация. В проучването са включени общо 22 обекта в региона, като на участниците бяха представени различни варианти за тематично групиране на забележителностите. Присъстващите имаха възможност да дадат своите предложения и коментари във въпросници, които ще бъдат отразени в окончателния вариант на маршрута, който ще бъде популяризиран чрез специално създадени промоционални материали – триезични карта и каталог.

Проектът се осъществява по Програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 „Зелен регион“, Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“ и е с продължителност 36 месеца. Общата стойност на проекта за двата партньора е 1 426 760,12 евро (2 790 457, 44 лв.) Съфинансирането от Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 1 212 746,09 евро (2 371 888,80 лв.) Предвидените средства за Община Русе са в размер на 928 182 ,18 евро (1 815 338, 71 лв.)

Сподели:

Още новини от деня