Дискусионен клуб на тема: "Науката - все по - близо до живота и обществото" с участието на проф. дмн Николай Витанов от Института по механика към БАН и проф. дфн Иванка Мавродиева от Софийския университет

Дискусионен клуб на тема: „Науката – все по – близо до живота и обществото“ с участието на проф. дмн Николай Витанов от Института по механика към БАН и проф. дфн Иванка Мавродиева от Софийския университет

Програмата на Европейската нощ на учените 2020 в Русенския университет на 27 и 28 ноември се състоя при завишен интерес от страна на академичната общност и гражданите на град Русе. Причината за широкия обществен отзвук се корени както в подбора на събитията в програмата, така и в техния преобладаващо виртуален формат, осигуряващ възможност за отдалечен достъп в реално време.

След откриването на Европейската нощ на учените от ректора на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев в централното фоайе на Ректората, където бяха наградени призьорите в състезанието „Науката преобразява живота“ и беше открита изложбата „75 години наука в Русенския университет“, всички останали събития в програмата на Нощта се състояха онлайн.

В 10:30 часа започна дискусионният клуб на тема Науката – все по-близо до живота и обществото с повече от 40 участници. В дискусията се включиха проф. дмн Николай Витанов от Института по механика към БАН и проф. дфн Иванка Мавродиева от Софийския университет.

Проф. Витанов е член на Националния оперативен щаб за борба с пандемията от COVID 19 и е ангажиран с изготвянето на прогнозни математически модели за развитието на пандемичната ситуация.

 Проф. Мавродиева е отговорен редактор на списанието „Реторика и комуникации“ и е развила сериозна експертиза в изследването на медийното поведение на известни фигури от обществения живот.

Модератори на дискусията бяха настоящият и бившият заместник-ректори на Русенския университет по интернационализация и комуникационна политика доц. д-р Десислава Атанасова и проф. д-р Юлиана Попова. Пред членовете на академичната общност на Русенския университет и външни участници проф. Витанов и проф. Мавродиева развиха тезата, че със своя труд учените винаги са били от хората на „първа линия“ и това се доказва особено ярко в ситуацията на глобална пандемия, когато погледите на всички хора по света са обърнати с надежда към учените и възможностите на науката да намира решения на глобални проблеми. Двамата известни учени бяха единодушни в мнението си, че хората на науката трябва по-често да популяризират своята работа, да се избавят от излишната скромност, която им е присъща, и да комуникират своите постижения пред обществото на достъпен и разбираем език. Всички участници в дискусията се съгласиха, че българската наука се нуждае от допълнително финансиране за материална база и лабораторни изследвания, за да се реализира потенциалът на учените в България и да се постигне съизмеримост с развитието на научните изследвания в световен мащаб.

Сподели: