ДИТ – Русе: Публикувани са вътрешните правила за контрол по ЗХУ

Главна инспекция по труда публикува Вътрешните правила за извършване от контролните органи на Агенцията на специализирани проверки за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания. Правилата са издадени на основание чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и се публикуват след обсъждане с експерти на Министерството на труда и социалната политика.

Приложение към Правилата са и критериите, които дават възможност на работодатели да се освобождават от изпълнението на квотите поради наличието на специфични фактори на работната среда. Най-общо това са условия на труд, върху негативното въздействие на които не може да се повлияе съществено с технически и организационни мерки. Поради това законодателството предвижда за работещите при тях по-облекчен режим на труд, който да намали времето на неблагоприятното въздействие, като намален работен ден, допълнителен отпуск, както и по-благоприятни условия за пенсиониране. При разработването на критериите ИА ГИТ е взела предвид вече действащи нормативни актове, насочени именно към намаляване на времето на вредното въздействие, каквито са  Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране; Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и Наредбата за  определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.

Компенсационните вноски ще бъдат заплащани по сметката на ИА ГИТ, като в Правилата специално е уточнено основанието, което следва да бъде записано в платежното нареждане.

Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания са публикувани на официалната интернет страница на ИА ГИТ в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Задължения за квоти по ЗХУ“.

Това каза по време на пресконференция днес главен инспектор в дирекция „Инспекция по труда“ – Русе Георги Георгиев.

Сподели:

Още новини от деня