сарайски мост

Днес бе даден старт на проект за реконструкция на Сарайския мост и бул. Трети март

Днес, 09.10.2018 г. в Заседателна зала на Община Русе се проведе встъпителна пресконференция по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, e-MS код ROBG-418.

На нея присъстваха зам.-кметът по „Устройство на територията” – г-н Димитър Наков, зам.-кметът по „Европейско развитие“ на Община Русе – д-р Страхил Карапчански и представители на екипите от българска и румънска страна.

Събитието откри зам.-кметът д-р Карапчански. Той изрази своите положителни очаквания от партньорството с администрацията на Окръг Гюргево и подчерта, че успешното изпълнение на трансгранични проекти е ключово за развитието на Еврорегион Русе-Гюргево като част от общата европейска карта и дунавска идентичност.

Г-н Стамен Савов, Ръководител на българския екип, представи основните дейности, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта. Той поясни, че проектът разглежда общите териториални предизвикателства, които се срещат както в румънската, така и в българската част на района на трансграничното сътрудничество по отношение на достъпността и сигурността на вторичните и третичните възли, които осигуряват връзка с инфраструктурата на мрежата TEN-T.

От българска страна ще се извърши реконструкция и модернизация на 3.1 км път, покриващ ключовия за гр. Русе бул. „Трети Март“ и свързания с него „Сарайски“ мост, които заедно действат като основен пункт за влизане в града от главните пътища Русе-Велико Търново и Русе-София – част от мрежата TEN-T, както и монтаж на камери за мониторинг на трафик и сигнално оборудване.

Предвидена е реконструкция на пътните платна на булеварда,  включително пътните връзки при пътен възел „Сарая“. Изграждат се нови трасета за движение на велосипеди. В зоната на кръстовищата и пешеходните и велосипедни пресичания всички бордюри са скрити на нивото на настилката, за осигуряване на достъпна среда. Планирано е подобряване на осветеността на булеварда и изграждане на допълнителни елементи за подобряване на пожарната безопасност. Ще бъде изпълнена изцяло нова сигнализация с пътни знаци и маркировка. Предвижда се изграждането на система за видео наблюдение и следене на трафика.

С планираните ремонтни дейности по пътното платно, тротоарите и връхната конструкция на мостовото съоръжение ще се възстанови експлоатационната му годност и нормалната пропускателна способност, което ще позволи да се възстанови движението по прекъснатата връзка под моста.

пресконференция проект сарайски мост

Капацитетът, устойчивостта и издръжливостта на пътя и съоръженията му ще бъдат увеличени, характеристиките на транспортната експлоатация ще бъдат подобрени и ще бъдат осигурени по-добри условия за комфортен, безопасен и икономичен транспорт.

Представители на екипа от румънска страна поясниха, че с цел гарантиране на сигурност, облекчаване и подобряване на транспортните потоци през Дунав мост ще бъдат доставени и монтирани пътни знаци, светофари и информационни LED табла. В контекста на европейската, национална и регионална сигурност и необходимостта от установяване на конкретни мерки за намаляване на пътния риск, ще бъде закупено оборудване за нуждите на пътна полиция Гюргево.

Сред общите трансгранични механизми, които партньорите ще реализират са и:

  • Провеждане на съвместни информационни кампании за обучение по безопасност на движението на населението в партньорство със съответните заинтересовани институции от двете страни на границата. Гюргево с тематичен фокус върху пътната безопасност. Събитията ще бъдат ориентирани предимно към децата и младото население, но ще предоставят ценна информация на родителите по отношение на правилата и инструкциите за безопасност на движението в трансграничния регион.
  • Разработване на Съвместна стратегия за сигурност на трафика в трансграничния регион Русе-Гюргево с активното участие на всички заинтересовани страни от двете страни на границата, вкл. пътна полиция, гранична полиция, противопожарни служби и звена за гражданска защита, съответните институции за транспорт и поддръжка на пътищата.

В заключение, г-н Савов още веднъж подчерта, че тематичният фокус на проекта е подобряване на сигурността на трафика в трансграничния регион и че всички дейности пряко и косвено ще повлияят върху превръщането на трансграничния регион Русе-Гюргево в един по-добре свързан към транспортната мрежа TEN-T.

Проектът се осъществява по Програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за по-добро свързване към транспортната мрежа TEN-T“ и е с продължителност 36 месеца.

Общата стойност на проекта за двата партньора е 6 326 447,21 евро (12 373 265,45 лева). Предвидените средства за Община Русе са в размер 4 372 499,18 евро (8 551 733,89 лева).

Сподели:

Още новини от деня