Днес в Община Бяла се проведе среща с представители на Окръжен съвет Гюргево

Днес в Община Бяла се проведе среща с представители на Окръжен съвет Гюргево

Днес в Община Бяла се проведе среща с представители на Окръжен съвет Гюргево, Румъния.

В контекста на изпълнението на проект „B-TeN: Подобрени възли Гюргево-Бяла за по-добра връзка с TEN-T инфраструктурата“, код ROBG-442, финансиран от Програмата Interreg V-A Румъния-България, партньорите, Окръжен съвет на Гюргево и Община Бяла, подписаха споразумение за създаване на широка рамка за сътрудничество с оглед подобряване на пътната безопасност и приемането на превантивни мерки, предназначени да допринесат косвено за подобряване качеството на живота на населението в трансграничния регион.

На срещата представителите на Окръжен съвет Гюргево отправиха покана към Община Бяла за партньорство при кандидатстване по програма INTERREG VI-A Румъния – България 2021-2027, Приоритет 3 „Образован регион“, Специфична цел Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда.

Чрез проекта би могло да се изгради приобщено и сплотено общество, включително от групи ученици със специални потребности и такива в неравностойно положение (лица с ниско ниво на образование и/или засегнати от бедност).

Сподели: