михаил илиев

Днес ни напусна проф. дн инж. Михаил Петков Илиев

Днес (15.05.2024 г.) ни напусна проф. дн инж. Михаил Петков Илиев. Той е роден в с. Новачене, обл. Плевен. Завършва средно образование в Техникум по електротехника в гр. Русе,
специалност „Автоматика“. Висшето образование си образование завършва през 1981 година в Русенския университет „Ангел Кънчев”, специалност „Изчислителна техника“. До 2001 година е асистент, старши асистент и главен асистент в катедри „Изчислителна техника“ и „Електроника” на Русенски университет. До 2011 година е доцент по научна специалност „Индустриална електроника“.

В периода 2001 – 2007 година е ръководител катедра „Телекомуникации”, Русенски университет. От 2007 година е декан на факултет „Електротехника, електроника и автоматика” в Русенския университет. През 2011 година става професор в професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника”, научна специалност „Комуникационни мрежи и системи”, Русенски университет;

През 2012 година е заместник-ректор по учебната работа.
Области на професионални интереси:
– Телекомуникационни мрежи и мрежови технологии;
– Безжични технологии за пренос на данни;
– Електронни преобразуватели и възобновяеми енергийни източници.


Основател е на специалност „Комуникационна техника и технологии” /сега „Телекомуникационни системи”/ в Русенския университет. Основател е на катедра „Комуникационна техника и технологии” /сега „Телекомуниции”/. Той е основател и ръководител на CISCO мрежова академия в Русенски университет. Основава и ръководи на научноизследователска група за канално кодиране и мрежи /www.ccnrgroup.com/.

Член е на редколегията на списание „Селскостопанска техника”, сертифициран експерт на Националната агенция за оценка и акредитация към МОМН. Автор е на над 100 статии и научни доклади, 1 монографичен труд, 3 учебника и учебни пособия и 6 книги.

Ръководител и водещ изпълнител е на над 30 международни и национални проекти и договори с научноизследователски, образователен и приложен характер.

Сподели: