На 5 август ще бъде нарушено нормалното водоподаване в Пейчиново и Босилковци

Днес ОбС – Две могили одобри бизнес – програма на „ВиК“ ООД – град Русе за периода 2022 – 2026 година

В деловодството на Общински съвет – Две могили постъпи писмо с вх. № 387 от 29.12.2022 година от инж. Илиан Милев – Управител на ВиК ООД – град Русе, относно провеждане на неприсъствено Общо събрание на съдружниците на ВиК ООД – град Русе на 31.01.2023 г.

На неприсъственото заседание е предвидено да бъде разгледана и приета разработената Бизнес – програма на „ВиК“ ООД – град Русе за периода 2022 – 2026 година.

Днес ОбС – Две могили одобри бизнес – програма на „ВиК“ ООД – град Русе за периода 2022 – 2026 година.

Сподели: