Днес се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план на Община Русе

Днес се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план на Община Русе

Днес, в Пленарна зала на Община Русе, се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план на Община Русе (ОУПО). Той беше представен от главния архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, заместник-кмета по устройство на територията инж. Димитър Наков и представители на ДЗЗД „Геоинженеринг“, разработила проекта с ръководител на проектантския екип арх. Димитър Калоянов.

Основна цел на ОУПО е интензивно и устойчиво икономическо и териториално развитие, осигуряващо висок стандарт на живот на жителите на Община Русе и утвърждаване на града като лидер за изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Планът кореспондира със заложените цели, определени с Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 и регламентира общия режим на устройство на отделните територии, съобразно действащите закони, като се прилагат устройствени принципи за по-нататъшно изграждане и т ехническо съоръжаване на жизнената среда в населените места и останалите обитавани територии, в съответствие със съвременните европейски критерии и стандарти. При проектирането са отчетени различията в демографското развитие на отделните населени места, природните дадености, културно-историческото наследство, наличието на инвестиционна активност, необходимостта от нови терени за отдих; отразени са трасетата на републиканските и основните общински пътища на територията на общината, включително одобреното проектно трасе на АМ „Ру се – Велико Търново“ и прогнозното местоположение на втория мост над река Дунав; предвидени са нови терени за озеленяване и изграждане на паркове в природна среда; нанесени са всички защитени местности и територии в рамките на общината, без да се предвижда редуциране на техните площи или промяна на предназначението им.

Сподели:

Още новини от деня