Днес се проведе отчетно общо събрание на общинската организация на Български Червен кръст – Русе

Днес се проведе отчетно общо събрание на общинската организация на Български Червен кръст – Русе

На 11.12.2023 год., в зала „Свети Георги“ на Община Русе, се проведе отчетно общо събрание на общинската организация на Български Червен кръст – Русе.

По време на събранието, председателят на Общински съвет – Русе на БЧК, г-жа Алисе Муртезова, представи дейността на общинската Червенокръстка организация, като отбелязани основните направления на дейност през отчетния период.

Маркирани бяха дейностите, свързани с подпомагането на възрастни, самотни, болни, инвалиди и деца в неравностойно положение от Русе, които са получили хуманитарно подпомагане за решаване на социални и здравни проблеми. Средствата за хранителните пакети, които са раздадени на нуждаещите семейства са събрани по време на фондонабирателни акции и кампании, фонд „Милосърдие“, както и от дарители.

Опазването живота и здравето на хората винаги е била приоритетна задача на БЧК. Организацията непрекъснато се стреми да повишава здравната култура на населението за утвърждаване на здравословен начин на живот и подготовка по първа долекарска помощ. През 2023 год. са проведени 108 курсове по първа помощ за кандидат-водачи на моторни превозни средства, като са обучени над 1300 лица. Проведени са курсове по първа помощ на работното място, които наброяват 47 броя, като са обучение над 340 служители на русенски предприятия. По отношение на водноспасителната дейност, през 2023 год. са обучени 10 нови водни спасители.

Общинския съвет на БЧК – Русе проведе и вече традиционните кръводарителски кампании, като в началото на годината обучи своите членове как да набират доброволни кръводарители. Организацията поддържа интереса към темата целогодишно, чрез периодични инициативи.

Продължава дейността и на Доброволния екип за реакция при бедствия, аварии и кризи (ДЕРБАК). Той участва в множество учения и тренировки, съвместно с други звена на Единната спасителна система. Членовете на екипа са преминали и обучения по темите „Първа долекарска помощ“, Първа психологична помощ и психосоциална подкрепа“, „Работа с алпийска техника“ и други. През 2023 год., екип на ДЕРБАК – Русе, участва в оказването на психосоциална подкрепа на лицата, пострадали от бедствената ситуация в с. Лъвино, обл. Разград.  

Силно развита е и младежката дейност, в лицето на Българския младежки Червен кръст (БМЧК), чрез многобройни инициативи, посветени на социалното подпомагане на нуждаещите се, борбата с употребата на наркотични вещества, насърчаване на спортната активност, промоция на хуманитарните ценности, оказване на първа долекарска помощ и други. През отчетния период, доброволец на общинската организация на БМЧК, Толга Мехмедов, бе избран за член на Националното ръководство на Българския младежки Червен кръст. От социалните услуги, стопанисвани от БЧК – Център за работа с деца на улицата и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, през годината са се възползвали общо 42 деца.

Организацията популяризира ценностите на Червения кръст, чрез награждаване на изявени дорброволци и дарители.

След представяне на отчета, бе представен и планът на общинската организация за 2024 година.

По време на събранието, официални гости бяха: г-н Енчо Енчев – зам. кмет на Община Русе; г-н Данаил Ковачев – областен управител на Област Русе; г-н Георги Георгиев – зам. областен управител на Област Русе; комисар Войчев, представител на Регионална дирекция „ПБЗН“ – Русе; г-жа Полина Трендафилова – началник Регионален център „112“ – Русе, както и други представители на местни институции.

Сподели: