Добитият пчелен мед в Русенска област достига 1000 тона за година

Добитият пчелен мед в Русенска област достига 1000 тона за година

България има дългогодишни традиции при производството на мед и пчелни продукти, предпоставка за което са разнообразната и богата медоносна растителност на Балканския полуостров, създаваща отлични условия за отглеждането на пчели. Благоприятно влияние оказват и подходящите природни, климатични и екологични условия, които допринасят за постепенното увеличаване на добива на тези продукти през годините.
През анализирания период (2014 – 2017 г.) се наблюдава тенденция на увеличение както на броя на пчеларите, така и на пчелните семейства в страната. По предварителни данни на отдел „Агростатистика”, към МЗХ, към 1 октомври 2015 г. броят на пчелните стопанства в страната нараства с 11,3% спрямо година по-рано до 17 969, а броят на пчелните семейства в тях – с 27% до 747 434. Продължава окрупняването на пчелините. През 2015 г. средния брой семейства в едно стопанство се увеличава и достига 41,6 броя, при 36,4 броя през 2014 г., което представлява с 14,3% ръст на годишна база.

В сравнение с предходната 2014 година, пчелините с до 9 пчелни семейства намаляват / -16,8%/, както и броя на отглежданите в тях семейства / -14,4%/. При всички останали групи / до 49, от 50 до 149 и 150 и повече / се наблюдава увеличение, както в броя на пчелните стопанства с между 19,4 – 52,4%, така и на пчелните семейства, отглеждани в тях в рамките на 18,3 – 45,8%. Най-значително са се увеличили стопанствата в категорията от 50 до 149 броя пчелни семейства /52,4%/, като пчелните семейства в тях са се увеличили с 45,8% спрямо 2014 година.

През 2015 г. броят на професионалните пчелари с над 150 пчелни семейства възлиза на 971, с 19,4% повече спрямо предходната година, а пчелните семейства отглеждани в тях нарастват с 18,3%, достигайки 223 754 броя. Средният брой на семействата на едно стопанство, отглеждащо 150 и повече пчелни семейства е 230,4. През 2014 г. добитият пчелен мед възлиза на 9 268 тона, а за 2015 г. производството на пчелен мед достига 11 388 тона, при среден добив от пчелни семейства за 2014 в размер на 18,1 кг и съответно 19,2 кг за 2015 година. Здравословното състояние на пчелните семейства е от основно значение за сектора. Вароатозата продължава да е най-разпространеното заболяване, а нейното разпространение влияе пряко на здравето на пчелите, а оттам и върху добивите от тях.

По данни на БАБХ-Русе, през 2015 г. броят на професионалните пчелари в област Русе с над 150 пчелни семейства възлиза на 75,а в страната те са 971 с 19,4% повече спрямо предходната година, 8.2 % от тях са от област Русе . Най-значително са се увеличили стопанствата в категорията от 50 до 149 броя пчелни семейства /32,3%/, като пчелните семейства в тях са се увеличили значително спрямо 2014 година. Значително голям е и дела на стопанствата до 49 броя 49%.

Забелязва се тенденция за развитие в сектора, което се отдава на програмите за развитие на селските райони и перспективите за развитие през новия програмен период 2014-2020 г.

През 2015 г. добитият пчелен мед в Област Русе възлиза на 900-1000 тона, от 11 388 тона произведени в страната, при среден добив 19,2 кг за 2015 година .Но средният добив за Русе е по голям защото климтичните условия за района са по благоприятни за пчеларството спрямо вътрешността на страната.

Общо регистрираните пчелни семейства в област Русе са около 43 000 броя разпределени в различните категории. Реалезираната продукция по средната цена на едро е на стойност 5 340 000 лв. Потенциалът на пазара на опрашване в България, определен на база пазара на пчелен мед, надхвърля 1 млрд. лв. На Област Русе от тази част са 10%. Пчелите опрашват 80% от цъфтящите растения на земята, и с тяхна помощ се произвежда една трета от храната, стойността на която превишава цената на всички пчелни продукти 15-20 пъти. По оценка на Международната асоциация за изследване на пчелите (IВRA), това е 10% от стойността на продукцията от земеделския сектор. Глобалният принос на пчелите за земеделското производство в предходното десетилетие се оценява на 153 милиарда щатски долара, като в САЩ този дял е около 15-18 милиарда долара, а в Европа – 14,5 млрд. евро. За сравнение ще посочим, че световното производство на пчелен мед е около 1,4 млн.

През 2014 год. България е на трето място в Европа по биопроизводство на пчелен мед, като по биологичен начин са се отглеждали 85 хиляди пчелни семейства, http://agronet.bg , 2014. През 2016 год. по експертна оценка на бранша, те вече са около 200 хиляди и извеждат България на лидерски позиции в ЕС. Отчитайки общия брой на пчелните семейства в България – около 747 434, можем да определим, че биологичните пчелни семейства вече съставляват малко под 25%, но трябва да се има предвид, че голяма част от тях вероятно са все още в преход. Регистрираните земеделски стопани в Област Русе както по мярка 11 ,, Биологично пчеларство“ и мярка ,,Агроекология – 214“ са общо над 100 стопанства. Което в проценти като брой стопанства е по малко от 10% но като брой пчелни семейства е около 25% от пчелните семейства в областта.

Резултатите показват, че към 1-ви октомври 2017 г. пчелните семейства са 765.8 хиляди броя, което е с 1.5% повече спрямо предходната година. Независимо че пчелните семейства, от които е добиван мед през 2017 г., са с 2.9% по-малко, произведеният мед е 11 807 тона, което е с 15.6% повече спрямо 2016 г. Средният добив от едно пчелно семейство е нараснал до 19.9 кг, което е с 19.2% повече спрямо 2016 г. Броят на стопанствата с пчелни семейства през 2017 година е 13 431, с 12.3% по-малко спрямо 2016 г. Средният брой на отглежданите пчелни семейства в едно стопанство се увеличава от 49.3 броя през 2016 г. на 57.0 броя през 2017 г. Около 36.5% от пчелните семейства се отглеждат в 1 200 професионални стопанства със 150 и повече кошери. В тези стопанства се отглеждат средно по 233 пчелни семейства.

За анализирания период 2014-2017 г. броят на конвенционалните пчелини в България нараства между 19,4 – 52,4%. Броя на биологично отглежданите сертифицирани пчелни семейства е увеличен с 25% до 30%.
За Русенска област през 2015 година броя на конвенционалните пчелини е увеличен с 8,2 % за пчелини с над 150 броя пчелни семейства и с 49 % при пчелини с до 49 броя пчелни семейства. Броя на биологично отглежданите сертифицирани пчелни семейства е увеличен с 25%.

През анализираният период се наблюдава засилен интерес към биологичното пчеларство, което доведе до високи резултати и показа, че пчеларството е един бързоразвиващ се отрасъл на българското земеделие.

Сподели: