ПГ по туризъм

Добра практика в ПГ по туризъм – Русе – мярка за качество

По преценка на г-жа Милена Банева, старши експерт по ПНЕ в РУО – Русе, г-жа Валентина Игнатова, преподавател по химия и опазване на околната среда в ПГ по туризъм – Русе, получи възможност да сподели добра практика с учителите по химия от Русе. На 22.11.2017 г. г-жа Игнатова изнесе открит урок в 9В клас, с класен ръководител г-жа Стела Паличева.

По предварителна покана, изпратена от г-жа Банева до директорите на училищата, над 20 учители от Русе посетиха урока на тема ”Обща характеристика на елементите от VА група” – урок, предвиден в годишния план на г-жа Игнатова и на РУО – Русе.

Откритият урок се проведе в кабинета по химия, който е снабден с информационно-комуникативни технологии: интерактивна дъска, проектор, приносим компютър.

В начало на урока за нови знания г-жа Игнатова демонстрира вдъхновяващи възможности за създаване на креативна, мотивираща среда в часа. Тя направи преподаването интересно – включи мултимедия, като използва технологична комуникация, изразена в предварително подготвена презентация по темата. Г-жа Игнатова представи възможности пред учениците за работа с таблици за сравняване. Проследявайки свойствата на отделните елементи, учениците успяха да направят и следващата стъпка – да начертаят на дъската атомните модели на отделните елементи. При определяне характеристиката на елементите учениците имаха възможност нагледно да се запознаят с един от VА-групата елементи – антимон. Любопитен момент от урока беше въпросът за връзката на химията с реалния живот – приложение на VА-елементите в електрониката, в производството на батерии и лагери, в медицината, в селското стопанство – за борба с някои вредители и др.

След урока всеки от присъстващите учители попълни специален Формуляр за оценка на урока, изготвен от РУО – Русе. От него се вижда, че г-жа Игнатова показва отлична педагогическа подготовка, работи по предварителен план с ясни цели, използва нови технологии в работата си, умее да създава интерес у учениците по предмета, познава много добре знанията на учениците, умее да общува с тях, усеща ги като партньори, привлича ги към науката.

Предизвикателствата, които стоят пред г-жа Игнатова като учител по химия, са много и различни: иновации, педагогически идеи, практика и др. Но като подготвен млад преподавател тя показва възможности да се справи с предизвикателствата и да търси мотивация за работа.

Училищното ръководство благодари на г-жа Игнатова за показаното педагогическо майсторство и за възможността да представи стабилно ПГ по туризъм – Русе. А всичко това е равно на качество!

Сподели: