магистрала път асфалт лято

Догодина започва отчуждаването на земите по бъдещата магистрала „Хемус“ между Плевен и пътя Русе – Велико Търново

„Очакваме строителството на АМ „Хемус“ от п.в. „Боаза“ до пресичането с път II-35 Плевен – Ловеч да започне в началото на 2020 г., след като отчуждителните процедури приключат.“ Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на днешния Парламентарен контрол.

„Правителството на България има поет ангажимент към районите, разположени северно от Стара планина и отпуснатите допълнителни средства в размер на почти 1,35 млрд. лв. в бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са пример за реални действия в тази посока“, подчерта министърът. Тя обясни, че участъкът е разделен на три подучастъка, за които в момента се изработват техническите проекти. За всеки един от трите подучастъка, съгласно сключените договори за проектиране, се изработват парцеларни планове, които да определят имотите и териториите, които ще бъдат засегнати от автомагистралното трасе.

Процедурите по теренното обезпечаване на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път II-35 „Плевен – Ловеч“, включително процедиране и одобряване на ПУП-ПП, както и постановяване на отчуждителен акт отнемат доста месеци и то при условие, че няма съдебни дела срещу постановения отчужителен акт.

За участъка от път II-35 „Плевен – Ловеч“ до път I-5 „Русе – Велико Търново“, който е разделен на три подучастъка, са избрани изпълнители със задача да актуализират и допълнят изработените по възлагане на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ подробни устройствени планове – парцеларни планове. Предстои в началото на 2019 г. да бъдат сключени договорите с избраните изпълнители. Срокът за актуализация и допълнение на ПУП-ПП е 60 календарни дни.

След изработване на парцеларните планове, ще бъдат извършени изискващите се съгласно ЗУТ процедури, предхождащи одобряването на плановете, от компетентния орган – МРРБ. Въз основа на одобрените ПУП-ове ще се извършат процедурите по придобиване на земя за държавна нужда.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (изключения, приложими за публичните възложители) Агенция „Пътна инфраструктура“ ще сключи договор с „Автомагистрали“ ЕАД за изпълнение на проектиране на трите подучастъка от път II-35 „Плевен – Ловеч“ до път I-5 „Русе – Велико Търново“ и за строителство на цялото трасе на автомагистралата от п.в. „Боаза“ до пресичането на път I-5.

АПИ е поскала предварително становище от Агенцията по обществени поръчки и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за тази законова възможност. Към момента е изготвен и съответно изпратен проект на обявление за възложена поръчка в Агенцията по обществени поръчки и министерството, съдържащ необходимите документи за преценка относно спазване изискванията на посочената разпоредба и капацитета на дружеството за изпълнение на дейностите по договора.

Сподели: