Догодина изтича договорът за концесия на част от стадион „Локомотив“

Време за прочитане: < 1 мин.

Към 31.12.2018 г. Община Русе има сключени шест договора за предоставяне на концесия. Сред тях е договор за предоставяне на концесия на част от стадион „Локомотив” с концесионер „Аристон – С“ ООД – Русе.

Концесионният договор е сключен на 16.02.2006 г., за срок от 15 г.

Предмет на договора е предоставяне на концесионера особено право на ползване върху част от стадион „Локомотив”, гр. Русе за осъществяване на тренировъчна и състезателна дейност, културни мероприятия и организиране на съпътстваща инфраструктурата дейност.

За отчетния период, в изпълнение на задължението си по чл. 7 от договора концесионерът е заплатил дължимото годишно концесионно възнаграждение в размер на 2 964,20 лева. 

В изпълнение на чл. 14, т. 1.4. от договора, концесионерът е застраховал концесионния обект в полза на Община Русе срещу застрахователни събития „Пожар“, „Бедствия“, „Умишлен пожар“ и „Земетресение“ и е представил застрахователни полици №111217171007438/20.06.2017 г. и №111218171009871/02.07.2018 г., издадени от „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД.

Във връзка с изпълнение на чл. 14, т. 2.4. от договора, концесионерът е предоставил Доклад за техническото състояние на стадион „Локомотив“, Русе с вх. №30-289-4/21.11.2018 г.

Задължението по чл. 14, т. 5, във връзка с Инвестиционната програма на концесионера, представляваща Приложение №3 към договора е изпълнено и отчетено в срок. Инвестициите в обекта на концесията през първите пет години от срока на концесионния договор са в размер на 298 720,27 лева.

През отчетния период са извършени две проверки от комисия, назначена със Заповед №РД-01-2010/27.08.2012 г. на Кмета на Община Русе, при които е констатирано, че обекта на концесия е в много добро състояние.

Концесионерът изпълнява стриктно задълженията си по концесионния договор и управлява обекта на концесията с грижата на добър стопанин.

сн. lokomotiv1930.com

Сподели:

Още новини от деня