Доклад за Екологична оценка на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Ветово

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на Предварителен проект на

Общ устройствен план на община Ветово, област Русе

На основание чл.20, ал.1, т.1 от Наредбата за ЕО е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка на ОУП на община Ветово

  1. Информация за възложителя:

Община Ветово, гр.Ветово, ул. “Трети март” № 2

Лица за контакти:

Пламен Пенчев – община Ветово – 0876/ 129 777

инж.Лъчезар Грозев – екип ЕО, 032/ 632-660 и 0888/ 735 407

  1. Обща информация за предложения ОУП на община Ветово

а) основание за изготвяне на ОУП на община Ветово:

Общият устройствен план на община Ветово (ОУПО Ветово) се изготвя на основание чл.124(1) и §123(1) от ЗУТ и Планово-техническо задание за разработване на ОУП на община Ветово, приет с Рещение № 347 от Протокол № 25/ 30.05.2013г на Общински съвет – Ветово.

б) период на действие и етапи на изпълнение на ОУП на община Ветово:

Период на действие 25 години. Етапи: предварителен ОУПО и окончателен  ОУПО

в) териториален обхват – Община Ветово

г) засегнати елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ):

Защитени зони: „Лудогорие (BG0000168), „Ломовете“ (BG0000608), “Божкова дупка“ (BG0000605), “Лудогорие“ (BG0002062) и „Ломовете“ (BG0002025).

Защитени територии: резерват „Бели Лом“, ПП „Русенски Лом“, ЗМ „Рибарници“, ЗМ „Ломия“, ПЗ „Острата скала“ и МЗ „Мамула

д) основни цели на ОУП на община Ветово

Даване пространствен израз – устройствено предложение – за решение на поставените стратегически цели и задачи, създавайки им среда за реализация върху конкретната територия, в т.ч. и чрез изготвените правила и нормативи за неговото прилагане

е) финансиране на Плана – от държавния и общински бюджет

ж) срокове и етапи за изготвяне на Плана

Изготвянето на плана е в сроковете и етапите съгласно Закона за устройство на територията и договора за изработването му. Проектът на ОУПО подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127 (1) от ЗУТ и чл.21.ал.1 от Наредбата за ЕО като датата, часа и мястото на провеждането му ще бъдат обявени допълнително.

  1. Орган, отговорен за приемането на Плана, и орган отговорен за прилагането на Плана – Общински съвет Ветово и Общинска администрация Ветово
  2. Място за публичен достъп

Докладът за ЕО и всички приложения към него са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Ветово: гр.Ветово, ул.„Трети март“ № 2, всеки работен ден, както и на електронната страница на общината  http://vetovo.com, считано от 22.12.2021 г

  1. Време за публичен достъп – 30 дни от датата на публикуване
  2. Начин за изразяване на становище

Становища и мнения могат да се депозират на място в сградата на Общинска администрация Ветово-деловодство, на адрес град Ветово, ул. „Трети март“ №2, всеки работен ден и по електронна поща: vetovo@vetovo.bg

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони

НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Извадка от топографска карта

Сподели: