Доклад за морфологичния състав и количеството на битовите отпадъци показва висок дял на градинските отпадъци в община Две могили в сравнение с други общини

С Решение № 678, взето на заседание на Общински съвет-Две могили, по Протокол № 38 от 30.09.2022 г. бе дадено съгласие 13 980,00 без ДДС /16776,00 лв. с ДДС/ от натрупаните средства за 2022 г. по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците да бъдат разходвани за извършване на морфологичен анализ. На 07.11.2022 г. бе сключен Договор № 166 между Община Две могили и ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ – ПЛОВДИВ за извършване на тази услуга.

През месец август 2023 г. на Община Две могили бе предоставен Доклад за морфологичния състав и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията й, като обобщените данни са следните:

  • Делът на отпадъците от хартия и картон е 3,9% и е значително помалък в сравнение с този в подобни общини (14%).
  • Пластмасовите отпадъци (6,4%) също са по-малко в сравнение с този в подобни общини (10,1%).
  • Делът на градинските отпадъци (26,8%) е по-голям в сравнение с тези в подобни общини (21,7%).
  • Количествата на хранителните отпадъци, отпадъците от текстил, гума, кожа, дървесните, металните и опасните отпадъци на община Две могили не се отличават съществено от тези на подобни общини.
  • Отпадъците от стъкло са 3,4 % и са по-малко в сравнение с тези в подобни общини (14%).
  • Съществен дял от общите ТБО е ситната фракция под 4 мм (12,6%), която няма как да бъде сравнена с типични данни от Методиката, тъй като няма данни.
  • Отличават се следните сезонни различия:
  • Количеството на хранителните отпадъци през лятото и есента е по-високо спрямо останалите сезони
  • Количеството на градинските отпадъци през лятото и есента значително надвишава количеството им през останалите сезони.
  • Количествата на ситната фракция са значително по-високи през зимата.
Сподели: