Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие” ще приеме част от потребителите на ДСХ „Възраждане”

Съгласно Закона за социалните услуги всички домове за стари хора следва да се реформират в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 01.01.2025 г.

В тази връзка всички съществуващи домове за стари хора следва да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите и критериите за качество на специализирана социална услуга „Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (РГВХ)” – справка Приложение № 13,Стандарти 3 и 4 към чл. 11, ал. 1 от Наредбата за качество на социалните услуги по отношение на специализираната среда за предоставянето на услугата.

За осъществяването на тази цел е необходимо да се предприемат действия за привеждане в съответствие на изискванията за брой потребители (максимум 120 лица) на „Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания”. ДСХ „Възраждане” е най-големия на територията на гр. Русе с капацитет 234 лица. Потребителите са настанени в стаи, които не отговарят на новите изисквания на зададените функционални характеристики, поради което значителна част от тях трябва да бъдат предислоцирани в други нефунциониращи обекти със същото предназначение, или в други сгради, които да бъдат приведени (адаптирани) към съответните изисквания на предоставяната услуга.

Подходящ обект, който може да поеме част от потребителите на ДСХ „Възраждане” е Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие” в кв. Средна кула (УПИ I-485,кв.163), който не функционира от 01.08.2021 год.

В тази връзка Община Русе подготвя основен ремонт и реконструкция на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания  „Милосърдие”  – кв. Средна кула (УПИ I-485,кв.163) и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания на услугата „Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания(РГЛНВ)”. Разгънатата застроена площ (вкл. подземен етаж) на обекта по предварителни данни е 1450  м2. Дворната площ е 3 300 м2.

За сградата – предмет на интервенцията, следва да се разработи самостоятелно задание за проектиране.

Сподели: