Допълнени са правила и нормативи за прилагане на ОУПО – Русе

Съобразно Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Общият устройствен план съдържа  правила и нормативи за прилагането му, които включват задължителните изисквания към изработването на подробни устройствени планове (ПУП).  Целта на правилата и нормативите към ОУПО Русе е да осигурят необходимите условия за по-нататъшното устойчиво развитие и функциониране на територията на общината и опазване на природното и културно й наследство.

Съобразно чл. 11 от Раздел 2 на Правила и нормативи за прилагане на ОУПО  разновидностите на производствени устройствени зони в ОУПО – Русе, за които се спазват показателите и изискванията, подробно описани в Приложение №1, са следните:

1. Предимно производствена зона (Пп);

2. Чисто производствена зона (Пч).

            Липсва регламент за „Високотехнологична производствена зона“ (Пс). 

В § 1, т. 11, буква „б“ от ДР на Закона за насърчаване на инвестициите се създава правна възможност определени инвеститори да обособят притежаваните от тях имоти в територия, определена от законодателя като „Индустриален парк“, при наличие на съответни устройствени, технически и организационни условия за производствени дейности, като инициират и изработване на подробни устройствени планове. С хипотезата на чл. 134, ал. 1, т. 7 от ЗУТ законодателят е създал и правна възможност за изменение на ОУПО, когато са налице условия за създаване на индустриален парк по смисъла на Закона за индустриалните паркове. От своя страна възложителите разполагат с правна възможност да поискат територията на индустриалния парк да се обособи и урегулира със специализиран подробен устройствен план на индустриалния парк, наричан „ПУП на ИП“, в устройствена зона „Високотехнологична производствена зона“.

Всеки устройствен план трябва да гарантира и провежда основни конституционни принципи, които следва да се реализират съвместно. Тези принципи са равностойни и трябва да не противопоставяни помежду си. Такива са:

-свобода на частната инициатива (чл. 19, ал. 1, КРБ);

-съответно с установените стандарти и нормативи (чл. 55, КРБ).

 В резултат на съществени промени в икономическите условия и инвестиционната активност е настъпил естествен процес на преструктуриране на производствената територия. Този естествен процес води до необходимост от придобиване на нови функции на части от производствените територии. В резултат на анализ на устройствените условия и урбанистични тенденции се извежда ново виждане за функционалното използване на съответната територия.  Предвид изложеното, считаме че са налице предпоставки за одобряване изменение на Общите правила за прилагане на действащия ОУПО, като се отчита действащата нормативна уредба и спазването на основни конституционни принципи, устройствените условия и икономическите условия, при пазарно развитие на икономиката,  които имат влияние на неговата рамка и възможност за прилагане на предвижданията му.

Съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 1015, прието с Протокол № 36/14.07.2022 г. на Общински съвет – Русе се даде разрешение за изработване изменение на ОУПО по отношение Правилата и нормативите за прилагането на ОУПО.

В изпълнение на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, изменението на правилата на ОУПО Русе е публикувано на електронния сайт на Община Русе на 20.10.2022г., във вестник „24 часа“, бр. 250/21.10.2022г. и вестник „Бряг“, бр. 123/21.10.2022г. Проведено е обществено обсъждане за изменението на  правилата на ОУПО Русе на 24.10.2022г., за което е приложен Протокол.

Коригирано е Приложение № 1, съгласно забележката на РИОСВ – Русе, дадено в Становище изх. № АО-4611-(1)/13.10.2022г., съответстващо на чл. 26, ал. 3, т. 1 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, по отношение плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 40 до 50 на сто. 

            Изменението на ОУПО Русе е прието от ОЕСУТ /Общински експертен съвет по устройство на територията/ към Община Русе на 26.10.2022г. съгласно Решение № 1 от Протокол № 21/26.10.2022г. На основание чл. 127, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, предложеното изменение в текстовата част от Правилата и нормативите за прилагането на ОУПО Русе изменението се счита за съгласувано със заинтересуваните централни и териториални администрации и експлоатационни дружества, чрез присъствието им на заседанието на ОЕСУТ. Изразено е едно особено мнение от представителя на РИОСВ – Русе, в което се сочи че: „Не приема изменение на ОУПО Русе без необходимата конкретика в устройването на зона (Пс) и провеждането на процедура по реда на Глава шеста от ЗООС /Закона за опазване на околната среда/. Да не се допуска промяна в графичната част или конкретно отреждане без процедура по ЕО /Екологична оценка/“. Във връзка с това следва да направим уточнението, че забележката е относима към конкретно градоустройствено планиране заявено от инвеститор, на следващ етап от разработване на подробни устройствени планове, за конкретни имоти, които ще се разработват в съответствие със Закона за индустриалните паркове, когато паркът е вписан в регистъра по чл. 21, ал. 1 от Закона за индустриалните паркове. Същите ще се разрешават в съответствие с чл. 125, ал. 7 на Раздел III – Подробни устройствени планове от ЗУТ и ще подлежат на определяне на приложимите процедури по ЗООС и Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/.

Обс – Русе одобри изменение на действащия общ устройствен план на Община Русе, в текстовата част за Правила и нормативи за прилагане на ОУПО, както следва:

           1.1. В чл. 11 от Раздел 2 се допълва нова точка 3 със следното съдържание: „Високотехнологична производствена зона“ (Пс), като чл. 11 придобие следния вид:

           „Разновидностите на производствени устройствени зони в ОУПО Русе, за които се спазват показателите и изискванията, подробно описани в Приложение № 1, са следните:

1.        Предимно производствена зона (Пп);

2.        Чисто производствена зона (Пч) и

3.        Високотехнологична производствена зона (Пс)“

1.2.  Допълва Приложение № 1 от Правила и нормативи за прилагане на ОУПО- Русе, като добавя нова т.14 „Високотехнологична производствена зона“ (Пс), с устройствени показатели по чл. 26, ал. 3, точки 1, 2 и 3 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Сподели: