горно-абланово-път-1

Допълнително споразумение подписа Община Борово с МРРБ за още близо 1 млн. лева за реконструкция и рехабилитация на общински път RSE1001 от началото на с. Горно Абланово до край с. Горно Абланово

Общински съвет – Борово одобри промени в Инвестиционната програма за 2023 г. – Актуализация № 2, съгласно Приложение № 1 и приложение № 2 – Мотиви към проекта за решение за Промени в Инвестиционната програма за 2023 г.

В Инвестиционната програма за 2023 г. за обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE1001 от началото на с. Горно Абланово до край с. Горно Абланово“ са предвидени средства в общ размер на 1 742 661 лв. от два източника на финансиране, в т.ч. от целева субсидия за капиталови разходи: 647 200 лв. и от преходен остатък средства от предоставен трансфер от МРРБ: 1 095 461 лв.

В резултат на подписани с Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ Споразумения за финансиране на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE1001 от началото на с. Горно Абланово до край с. Горно Абланово“ с № РД 02-30-98/26.10.2022 г. на 28.10.2022 г. и допълнително споразумение с № РД-02-30-98(1)/22.12.2022 г. до края на 2022 г. по сметката на общината постъпиха средства трансфер от МРРБ в размер 1 095 461 лв. на три транша: два транша х 464 692 лв. и един за 166 077 лв.

На 13.12.2023 г. с МРРБ за този обект се подписа допълнително споразумение с № РД- 02-30-98(2)/13.12.2023 г. на стойност 1 087 639 лв., които съгласно клаузите на споразумението трябва да бъдат предоставени като трансфер по бюджета на Общината и да постъпят по сметката на общината до края на 2023 г.

Гласувано е средствата в размер на 1 087 639 лв. за обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE1001 от началото на с. Горно Абланово до край с. Горно Абланово“ да бъдат включени в инвестиционната програма за 2023 г. към Функция „Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа“ /6-606 местна дейност, § 51-00 „основен ремонт“ по бюджета на гр. Борово, с източник на финансиране – трансфер от Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ § 61-01 „Трансфери между бюджети“.

Общата стойност на обекта с този източник ще стане от 1 095 461 лв. на 2 183 100 лв., които са достатъчни за изпълнение на всички дейности за реализацията на обекта.

Сподели: