Топлофикация-Русе

Досегашните цени на топлофикационните дружества практически остават без промяна

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане по проект за решение  за утвърждаване на цени от 01.07.2023 г. на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружествата от сектор „Топлоенергетика“. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на работата на институциите проектът за решение беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.  В обсъждането участваха представители на Омбудсмана на РБългария, на Гражданска платформа „Изправи се.бг“, граждани.

След извършения регулаторен преглед на дружествата, прилагане на ценообразуващия модел и корекции на ценообразуващите елементи, в проекта на решение за всяко дружество е изчислена годишна индивидуална цена на топлинната енергия за регулаторния период от 1.07.2023 г.

За „Топлофикация София“ ЕАД предлаганата годишна цена  на топлинната енергия за битовите потребители е в размер на 137,93 лв./MWh, за „ЕВН Топлофикация“ ЕАД – 137,85 лв./MWh, за „Топлофикация Плевен“ ЕАД – 96,95 лв./MWh,за „Топлофикация Бургас” ЕАД – 95,20 лв./MWh, „Веолия Енерджи Варна” ЕАД – 136,99 лв./MWh, „Топлофикация – Враца“ ЕАД – 113,21 лв./MWh, „Топлофикация ВТ“ АД – 131,82 лв./MWh, „Топлофикация-Разград“ ЕАД – 145,54 лв./MWh.

Досегашните цени на топлофикационните дружества практически остават без промяна – предложението на регулатора е през следващия едногодишен период те да бъдат минимално повишени с между 0,05% и 0,48%.

Средно с 0,05 процента поскъпване на парното и топлата вода за клиентите на „Топлофикация София“ се предвижда в доклада. Средното повишение на цените в Пловдив на „ЕВН България Топлофикация“ ще е с 0,14 процента. За „Топлофикация Плевен“ средното увеличение на цената на топлинната енергия ще е 0,07 на сто, за „Топлофикация Бургас“ – с 0,28 процента, за „Веолия Енерджи Варна“ – 0,35 на сто, за „Топлофикация Враца“ – 0,05 процента, за „Топлофикация ВТ“ – 0,11 на сто, за „Топлофикация-Разград“ ЕАД – 0,46%. Цената на парното и топлата вода ще бъде по-ниска средно с 0,66 процента за клиентите на „Топлофикация Перник“.

В съответствие с изискванията на Наредба № 5 за регулиране на цените на топлинната енергия, за целите на ценообразуването КЕВР определяпределна цена на топлинната енергия за целия годишен ценови период, за всяко едно топлофикационно дружество с основен енергиен носител природен газ.  Тъй като цените на топлинната енергия са за бъдещ период КЕВР ги определя на прогнозен принцип. Извършена е обоснована прогноза на основните ценообразуващи елементи, формиращи цената на топлинната енергия – разходите за природен газ и за закупуване на въглеродни емисии. Прогнозите са изготвени от регулатора след обстойно проучване на цените и тенденциите на  международни пазари на природен газ и петрол, въз основа на сключените сделки по тримесечия за година напред. Отчетени са и тенденциите и сключените сделки на международните платформи за въглеродни емисии.  Комисията определи средна прогнозна цена на природния газ за новия регулаторен период 1.07.2023 – 30.06.2024 г.   в размер на 88,12  лв./MWh /без цени за достъп и пренос/.  В ценообразуващата формула са отчетени и разходите на дружествата за закупуване на квоти за въглеродни емисии. За целта регулаторът е определил прогнозна средна цена на емисиите за периода в размер на 88,00 €/t СО2.

При формирането на цените на топлинната енергия за новия регулаторен период Комисията прилага общ подход, в това число и корекции на ценообразуващите елементи на дружествата. Те отчитат ценовите изменения на природния газ през периода 1.07.2022 – 30.06.2023 г., при определена от регулатора средна прогнозна годишна цена от 122 лв./МВч. Това доведе до рязко повишени разходи на топлофикационните дружества, които са закупували през годината газ на много по-висока цена, а са фактурирали топлинната енергия за потребителите при прогнозната цена на природния газ от 122 лв/МВч. Тези разлики доведоха до недовзет приход на „Топлофикация София“ в размер на над 205 млн. лева и съгласно регулаторните правила това трябва да бъде отчетено в определената на дружеството цена от 1.07.2023 г.

На общественото обсъждане Омбудсманът се обяви срещу повишаването от 1.07.2023 г. на цените на топлинната енергия, тъй като цените на природния газ продължават устойчиво да намаляват. Отправен беше призив Комисията да разгледа варианти недовзетият приход на дружествата за изминалия ценови период да бъде компенсиран от други източници, включително и чрез Фонда „Сигурност на електроенергийната система“ /ФСЕС/. От Гражданска платформа „Изправи се.бг“ заявиха, че предвидените цени на топлинната енергия са необосновани и несправедливи по отношение на потребителите. Предложено беше с промяна в нормативната уредба Комисията да определя цените на топлинната енергия на всяко тримесечие, а не за едногодишен период.

От страна на работната група беше изтъкнато, че всички направени предложения ще бъдат внимателно обсъдени от регулатора.  По отвошение на технологичните разходи по преноса беше разяснено, че те са определени от Комисията след обстоен анализ и фактът, че топлофикационните дружества са изразили несъгласие е доказателство, че този подход е балансиран. Според ръководителя на работната група Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електроенергетика и топлоенергетика“ вариантът ФСЕС  да компенсира недовзетите приходи на дружества е приоритетно обсъден, но това се е оказало неработещо решение, поради спадналите приходи от вноски, в резултат на намаляването на пазарната цена. Това налага компенсирането да стане чрез ценовото решение. „Възможностите на фонда през настоящия регулаторен период са далеч по-ограничени, отколкото през изминалия. Тази идея няма как да се осъществи“, заяви Младеновски. По отношение на цената на природния газ той подчерта, че тя все още не се е стабилизирала. За целите на ценообразуването на топлинната енергия Комисията е анализирала миналогодишната прогнозна цена на природния газ и сегашната цена. Разликата е с 25 % надолу, но в същото време отчетената цена на дружествата за 12-месечието е с 45% над прогнозната за регулаторния период и е в размер над 160 лв/МВч. Поради състоянието на приходите във ФСЕС недовзетият приход на топлофикациите в  размер на 300 млн. лева не може да бъде покрит. Във връзка с повишение на цените на топлинната енергия с оглед на евентуално връщане на 20-процентната ставка на ДДС Младеновски заяви, че този въпрос не е от компетенциите на Комисията и трябва да се отнесе към Народното събрание и Министерството на финансите.

Преди провеждането на общественото обсъждане, в съответствие с изискванията на нормативната уредба, на 1.06.2023 г. Комисията проведе открито заседание, в което участваха представители на енергийните дружества-заявители.

В 14-дневен срок всички заинтересовани страни могат да внесат писмени становища, на които регулаторът ще даде мотивиран отговор в окончателното си ценово решение. Окончателните решения за утвърждаване на цени на топлинната енергия и на цени в сектор „Електроенергетика“ за новия регулаторен период 1.07.2023-30.06.2024 г. Комисията ще вземе на 30.06.2023 г.

Окончателните решения за утвърждаване на цени на топлинната енергия Комисията ще вземе на 30.06.2023 г. Видеозапис от него е достъпен ТУК.

Сподели: