Доц. Сашо Нунев ще заеме академичната длъжност "професор" в професионално направление „Социални дейности“

Доц. Сашо Нунев ще заеме академичната длъжност „професор“ в професионално направление „Социални дейности“

На 20.10.2020 година Факултетният съвет на факултет „обществено здраве и здравни грижи“ прие високата оценка и гласува утвърдително предложението на научното жури за заемането от доц. дн Сашо Тодоров Нунев на академичната длъжност „професор“ в професионално направление 3.4 „Социални дейности“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“.

„Благодаря на ректора чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, на ректорското ръководство, на членовете на научното жури, на разширения състав на факултетният съвет на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“ и на колегите за доверието и оценката на академичния труд“, сподели проф. Сашо Нунев.

27 години целенасочен, последователен, системен и отговорен академичен и научноизследователски труд в името на образованието по социални дейности и професията на социалния работник в България!

„Принципно, честно, отговорно и достойно са принципите в моя житейски път и професионален труд и опит“, подчерта проф. Нунев.

Професионален път: 1993 г. – асистент, 1995 г. – доктор, 1996 г. – главен асистент, 2004 г. доцент, 2018 г. – доктор на науките по професионално направление 3.4 социални дейности, 20 октомври 2020 г. професор по професионално направление 3.4 социални дейности.

Сподели:

Още новини от деня