Не е извършено приемо - предаване на сградата с плувния басейн и бокс

До края на годината е удължен срокът по проект „Приеми ме 2015“ в общини на Област Русе

Реализира се проект „Приеми ме 2015″ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Проектът обхваща три общини – Русе, Бяла и Ценово. Администратор и счетоводител от гр. Русе администрират проекта. Областен екип по приемна грижа от 5 лица обслужва приемните семейства от Русе, Бяла и Ценово. Администратор и счетоводител администрират проекта на местно ниво. За отчетния период, през утвърдените приемни семейства за Община Русе, са преминали 45 деца в приемни семейства. Екипът по приемна грижа и приемните семейства преминаха обучения и супервизии, проведени от външен доставчик – Сдружение „Център Динамика“. Преминали обучения/супервизии за отчетния период на екипа по приемна грижа: обучение на Комисията по приемна грижа  – 1 бр.; специализирани обучения на ОЕПГ – 2 бр.; индивидуална супервизия на ОЕПГ – 2 бр., групова супервизия на ОЕПГ – 3 бр.; индивидуална супервизия на приемни семейства с настанени в тях деца – 2 пъти в годината. Срокът на проекта е удължен до 31.12.2021 г.

Сподели: