До края на годината трябва да бъде изградена анаеробната инсталация край Русе

До края на годината трябва да бъде изградена анаеробната инсталация край Русе

Този следобед се състоя церемония, с която официално започнаха строителните дейности по изграждането анаеробна инсталация по проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Русе“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ (Приоритетна ос 2 „Отпадъци“), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и с национални средства. /на снимките/

„Благодаря на целия екип на проекта, на фирмата-изпълнител, проектантите и надзора, за доброто сътрудничество до момента. Вярвам, че ще  продължим успешно съвместните си усилия, защото проектът е изключително важен за Община Русе и за останалите членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците”, отбеляза зам.-кметът и ръководител на проекта Димитър Недев.

Сред присъстващите на събитието бяха още зам.-кметът Магдалина Илиева, председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев, кметовете на общините Иваново и Сливо поле, представители на РИОСВ Русе, проектантският екип и строителният надзор.

Това е едва третата за България анаеробна инсталация. Чрез нея общината се стреми да подобри управлението на отпадъците в Русе и да смекчи вредното им въздействие върху климата.

Основните цели, които проектът си поставя са:
• изграждане и въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталация на територията на Регионалното сдружение за управление на отпадъците Русе;
• осигуряване на допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци;
• постигане на Специфична цел 1 – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“, на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ по ОПОС 2014-2020 г.
В резултат на успешното реализиране на проекта се очакват следните резултати:
• изградена и функционираща анаеробна инсталация на територията на Регионалното сдружение за управление на отпадъците
• намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци с 52 % до 2023 г.
• увеличаване на количествата рециклирани/биоразградими отпадъци;
• намаляване на емисиите на парникови газове и ограничаване изменението на климата.

Проектът е с водещ бенефициент Община Русе и партньори общините Сливо поле, Иваново, Тутракан, Ветово, които са членове на Регионалното сдружение за управление на отпадъците.
Общият бюджет на проекта възлиза на 34 383 754 лв. и 21 ст. От тях стойността на финансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 21 806 615 лв. и 64 ст. Националното съфинансиране е 3 848 226 лв. и 30 ст. Собственият принос възлиза на 3 млн. 45 хил. 59 лв. и 57 ст. Недопустимите разходи са в размер на 5 683 852 лв. и 70 ст.

Срокът за изпълнение на проекта е 31.12.2023 г.

Сподели: