С красива Коледна и Новогодишна украса посреща Община Ветово

Още седмица се приемат становища по План-сметката за годишния размер на разходите за управление на отпадъците за 2021 г. в Община Ветово

Уважаеми жители на Община Ветово,

Предоставям на Вашето внимание План-сметка за годишния размер на разходите за управление на отпадъците за 2021 г.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Ветово, чрез настоящото публикуване за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на План-сметката за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 година на e-mail: vetovo@abv.bg или на адрес: гр. Ветово, ул. Трети март №2, Деловодство.

Доклад от кмета на Община Ветово

План-сметка

Сподели: