община борово

До 10 март в Борово се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 г.

Време за прочитане: < 1 мин.

Община Борово уведомява, че в периода 1 – 10 март 202 1г., ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 година по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са, както следва:
– Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
– Приложение №1 – Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;
– Приложение №2 – Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища и мери;
– Декларация-площ;
– Годишен план за паша 2021/2022 стопанска година;
– Приложение №1 към ГПП 2021/2022 стопанска година.

Сподели:

Още новини от деня