Повече сепарирани отпадъци и по-малко на депо в Русе

До 12 млн. лева отделя Община Русе за третиране на смесени битови отпадъци генерирани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово

Време за прочитане: 3 мин.

До 12 млн. лева с ДДС отделя Община Русе за третиране на смесени битови отпадъци генерирани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово.

Съгласно „Националния план за управление на отпадъците“ общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан са включени в Регион Русе, определен по реда на чл. 49 (9) ЗУО, които следва да ползват общо регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъците.

За постигане ефективно третиране и обезвреждане на отпадъците, Законът за управление на отпадъците  регламентира създаването на регионални системи за управление на отпадъците (РСУО). РСУО взема решения по отношение на съоръженията за третиране на отпадъци, приема инвестиционната програма за развитие на РСУО,  определя разпределението на задълженията между отделните общини за изпълнението на целите по рециклиране и приема единната цена на третиране на тон отпадък в регионалната система. Регионалното сдружение е създадено на 16.08.2010 г. и включва общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и община Тутракан от област Силистра.

общинаРусеВетовоСливо полеТутракан
Население  2018г.159 41011 261974913 538
Население 2019г.157 577  11 143955713 319
Площ кв.м.469353276448

*Данните за населението са взети от НСИ и са от последното преброяване 2019 г.

Към настоящият момент – началото на 2020 г. – 100% от общия брой жители на всички общини са обхванати в системата на организирано събиране и транспортиране на ТБО.

Годишните количества генерирани от организираното сметосъбиране на смесени битови отпадъци, от 2016 до 2020 г. вкл./в тонове/ са:

Количества общообразувани битови отпадъци/тон  Русе  Ветово  Сливо поле  Тутракан
2020 г.49 916,224 144,363 750,695 148,20
2019 г.53 654,742 438,523 822,645 422,98
2018 г.54 879,902 099,143 641,865 423,76
2017 г.54 285,141 399,553 581,345 693,96
2016 г.52 746,781 160,403 218,365 317,46

Морфологичен състав на потока от смесени битовите отпадъци на всяка от общините в Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) е изготвен през 2018 г. Приложение към техническата спецификация.

Върху количеството и морфологичния състав на образуваните отпадъци влияние оказват редица фактори, по съществените от които са:

 •  Нормативна уредба и разпоредби в областта на стандартизацията на продуктите и пазарните стоки и управлението на отпадъците;
 •  Икономическо развитие на региона;
 •  Трудова заетост и покупателни възможности на населението;
 •  Степен на развитие на обществените услуги в общините (образование, здравеопазване, обществено хранене, комунално- битови услуги, търговия, администрация);
 •  Степен на благоустрояване на сградите;
 •  Вид на използваното отопление;
 •  Навици на населението за спазване и прилагане на системи за разделно събиране и изхвърляне на отпадъците на разрешените и определени места.

С изпълнението на настоящата обществена поръчка се цели осигуряване на едно законосъобразно предоставяне на услугата: „Третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци генерирани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово“, включващо:

 • ръчно и/или механично сортиране с цел отделяне на рециклируемите фракции на хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали от домакинствата и подобни отпадъци от други източници,
 • сепариране на битови отпадъци от организираното сметосъбиране на общините, инертни материали, предимно земна маса и пясък,
 • третиране на битови отпадъци, с цел получаване на рециклируема и оползотворяема фракция, посредством инсталация (наета, собственост на Изпълнителя или ползвана на други поравно основание), с което да се обезпечи нормалното екологосъобразно функциониране на Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан.
 • отделяне на отпадъци с висока калоричност, подходящи за производството на твърди горива RDF, които следва да се транспортират и оползотворяват извън територията на общините Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово.

Крайната цел на обществената поръчка е да допринесе за изпълнение на изискванията на Българското и Европейското законодателство в областта на управление на отпадъците и за постигането на определени конкретни резултати на местно ниво в Регион Русе по отношение на:

 •  Достигане на по-високо ниво на управление на отпадъците в региона, съгласно йерархията при управлението им, заложена в ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 •  Изпълнение на целите на Регион Русе по чл. 31 (1), т. 3 и т. 4 от ЗУО на общините Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово (свързани с подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло) в сроковете за поетапно постигане определени в § 15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО;
 •  Извличане на полезна суровина от смесения битов отпадък и предаването й за оползотворяване.
 •  Намаляване на количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, съответно по-ниски разходи по експлоатация на регионалното депо и намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда
 •  Удължаване експлоатационния срок на регионалното депо и спестяване за общините на финансови средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.
Сподели:

Още новини от деня