спортно училище

До 20 август приемат документи в конкурса за длъжността „Директор“ на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – Русе

До 20 август се приемат документи в конкурса за длъжността „Директор“ на Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ – Русе. Директорът на държавното спортно училище планира, организира, ръководи и отговаря за изпълнението на държавната политика в областта на образованието, образователния, учебно-тренировъчния процес и цялостната административно-управленска и финансова дейност на училището.

Изисквания към кандидатите:

1. Да са български граждани.

2. Да отговарят на изискванията на чл.215, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование:

  • да не са осъдени за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;
  • да не са лишени от правото да упражняват професията си;
  • да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл.188, т.3 от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание чл.330, ал.2, т.6 от КТ или на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.

4. Да са придобили висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”.

5. Придобитото образование и професионална квалификация да позволяват да изпълнява норма за преподавателска работа в училището.

6. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж или 5 години професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта.

7. Притежаването на компютърна грамотност и ползването на чужд език са предимство.

Начинът за провеждане на конкурса е:

1. Конкурсът се провежда в три етапа:

1.1. Допускане по документи.

1.2. Тест.

1.3. Интервю.

2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3. На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.

4. На допуснатите кандидати се съобщават писмено:

– мястото, датата и часът  за провеждане на теста;

– мястото, датата и часът за провеждане на интервюто.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

1. Заявление за участие в конкурс – по образец.

2. Документ за самоличност (копие).

3. Професионална автобиография.

4. Документ за придобита образователно-квалификационна степен и специализации (копие).

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копие).

6. Декларация по образец за обстоятелствата по чл.215, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Образци на Заявление и Декларация могат да бъдат изтеглени от сайта на ММС, раздел „Кариери”.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник на адреса на Министерство на младежта и спорта – гр. София, бул.“Васил Левски“ № 75, външно деловодство – партер.

Преди около месец настоящият директор Деница Великова подаде оставка. Напусна и нейният заместник Владислав Йорданов. Понастоящем и. д. директор е учителят по математика Елена Симеонова.

Сподели: