гюргево-часовникова-кула

До 25 август русенци могат да изразят мнението си относно изграждането на инсинератор за медицински отпадъци в Гюргево

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов изиска от кмета на Русе Пенчо Милков становище относно проект за изграждането на инсинератор за медицински отпадъци в румънския град Гюргево.

В писмо до министерството кметът заявява, че до 25 август всички заинтересовани русенци ще могат да изразят своето становище относно изпълнението на проекта.

Компетентен орган по процедурата за Оценка въздействието върху околната среда в трансграничен контекст е министърът на околната среда и водите, подчертава Пенчо Милков, според когото от решаващо значение дали да бъде реализиран проектът е стриктният контрол по проведената процедура от министерствата на околната среда и водите на България и Румъния.

В този смисъл участието на местното население в процедурата по ОВОС е важно, категоричен е кметът на Русе. Пенчо Милков призовава гражданите на Община Русе, като пряко заинтересовани от изпълнението на подобен проект, да споделят и изпратят становищата си до българското екоминистерство в указания срок – 25 август.

Ето и подробностите за проекта за изграждането на инсинератор:

С писмо Nr DGEICPSC/100850/08.08.2023 г. на Министерството на околната среда, водите и горите на Румъния е получена нотификация за проекта, доклад за оценка на въздействието върху околната среда – на български и английски език, и доклад за степента на оценка на въздействието на проекта върху защитени зони в Румъния (на български и английски език). Основните параметри на инсинератора са следните:

• Местоположение: Теренът, предложен за изпълнението на проекта, се намира на платформа 2 на бившия химически завод в Гюргево

• Капацитет: 7,2 тона на ден и съответно 2 304 тона на година от следните отпадъци: Медицински опасни и медицински неопасни отпадъци и странични животински продукти

• Конструктивни елементи на инсинератора:

– Ротационна горивна камера за първично изгаряне, оборудвана с инжектор, който има ролята да вкарва допълнителен въздух и по този начин да осигурява напълно и хомогенно изгаряне до температура от 850 градуса

– Фиксирана догоривна камера за вторично изгаряне, в която протича пълното изгаряне на летливите органични съединения при температура 1100 градуса.

В процеса на изгаряне газовете, произлизащи от първата горивна камера, ще бъдат засмукани в зоната за пречистване. Преди да бъдат изхвърлени, те ще бъдат пречистени и измити.

– Система за разпределяне на допълнителен въздух, необходима за правилното и пълното изгаряне, която чрез общ вентилатор ще подава допълнително въздух на секциите до точките за достъп в двете горивни камери и до връзката за комина.

– Системите за изхвърляне на пепелта и за подаване на отпадъците ще бъдат автоматични.

• Пречистване на производствени води: Отпадните води от инсинератора ще достигат до промишлена канализационна мрежа, ще се пречистват в новоизградена пречиствателна станция и впоследствие ще се заустват в индустриална канализационна мрежа. Оттам пречистените води ще се заустват в река Дунав. В доклада е разгледан методът за пречистване чрез утаяване, както и до каква степен ще бъдат пречистени отпадните води.

• Емисии в атмосферата: Твърди частици, серен диоксид, азотен диоксид и въглероден диоксид

• Технически параметри на изпускателното устройство: 1 комин с диаметър 500 мм и височина 10 м на кота +/-0,00

• Провеждане на мониторинг на въздуха: Непрекъснат мониторинг на NOX, NH3, CO, SO2,HCl, HF, Hg, TCOV

• Зона на трансгранично въздействие: Разстоянието на разпространение на концентрациите на атмосферни замърсители (за най–високата регистрирана скорост на вятъра – 16,9 m/s) са под границата от 534 м.

„Проявявам загриженост относно възможните въздействия върху околната среда и здравето на хората, и в случай, че се пристъпи към реализация на проекта, е необходимо своевременно да се приложи нормативната уредба на Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст“, заявява кметът на Русе.

Община Русе ще предложи на държавата да изиска провеждането на анализ, включващ наблюдение на дейността и определяне на всяко вредно трансгранично въздействие.

Когато в резултат на анализа след изпълнението на проекта страната на произход или засегнатата страна имат достатъчно основание да смятат, че съществува значително вредно трансгранично въздействие или са забелязани фактори, които могат да доведат до такова въздействие, те незабавно ще информират за това другата страна. Във връзка с това заинтересованите страни ще проведат консултации относно мерките, които е необходимо да се вземат с цел отстраняване на въздействието.

Сподели: