земя земеделие обработка

До 9 март е приемът по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“

СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общността месно развитие уведомява, че
Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с Процедура № BG06RDNP001-19.306 на СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“
е отворена от 28.11.2019 г. до 09.03.2020 г.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни: на електронната страница на „МИГ Тутракан – Сливо поле“: https://mig.tutrakan-slivopole.bg/?p=2055 и в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg/…/59b71b57-2266-42b1-806a-6…

Сподели:

Още новини от деня