Монтирани са 80 линейни метра предпазни ограждения в разделителните ивици на бул. Липник и бул. Христо Ботев

Дружество иска да закупи общински имот на бул. „Липник“ № 108

В Община Русе е постъпило заявление от ЕТ “ОРИОН – 67 Деньо Дянков“ с искане за закупуване на общински поземлен имот с идентификатор 63427.7.603 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, одобрени със Заповед №РД-18-91/15.12.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с площ 474 кв. м., отреден за търговски обект, комплекс с адрес: гр. Русе, кв. „Изток“, бул. „Липник“ №108.

За имота е съставен АЧОС №10880/17.10.2023 г., вписан под №38, том 34, Н.Д. 6980, ДВР 12366, вх. рег. №12737 от 20.10.2023 г. по описа на Службата по вписванията – град Русе.

На основание Договор за продажба чрез търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, използван за стопански цели, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол от 13.06.2002 г., ЕТ„ОРИОН – 67 Деньо Дянков“ е придобил общински нежилищен имот, Едноетажна обществено обслужваща сграда /магазин/, с адрес град Русе, бул. „Липник“ №108, със застроена площ 188 кв. м., в това число външно стълбище 13 кв. м., и сграда 175 кв. м., състояща се от търговска площ от 84 кв. м., спомагателна и складова площ 91 кв. м., заедно с отстъпено право за строеж върху застроена площ от 188 кв. м., при съседи:

-изток – междублоково пространство до ж. б „Славия“;

-запад – междублоково пространство до ж. б. „Берое“;

-север – бул. „Липник“;

-юг – междублоково пространство до ж. б. „Марек“, представляващ понастоящем сграда с идентификатор 63427.7.603.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе.

За законността на сградата ЕТ “ОРИОН – 67 Деньо Дянков“ е предоставил Заповед №984/04.06.1999 г. на Кмета на Община Русе, и строително разрешение за строеж №533/09.11.1973 г., издадено от Главния архитект на Община Русе.

Изградената сграда, собственост на заявителя, отговаря на изискванията, установени в хипотезата на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

Пазарната стойност на гореописания общински имот, определена от лицензиран оценител е в размер на 41 205 лева (четиридесет и една хиляди двеста и пет лева)

Данъчната оценка на имота, съгласно удостоверение изх. №/6806003070/17.04.2024 г., издадено от Дирекция МДТ при Община Русе е в размер на 18 618.70 лева.

В свое заседание Комисията по общинска собственост с Протокол №4/15.04.2024 г. дава своето съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.7.603 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с площ 474 кв. м., с адрес гр. Русе, кв. „Изток“, бул. „Липник“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За търговски обект, комплекс, предмет на АЧОС №10880/17.10.2023 г. по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост, след решение на Общински съвет – Русе.

Предложеното разпореждане е включено в утвърдената „Годишна програма за управление и разпореждане с общински имоти през 2024 година“.

Предстои по време на редовното си заседание през този месец Общински съвет – Русе да даде своето съгласие за продажба на общински поземлен имот, представляващ застроен поземлен имот с идентификатор 63427.7.603 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, Община Русе, с площ от 474 кв. м., отреден за търговски обект, комплекс, с адрес гр. Русе, кв. „Изток“, бул. „Липник“ №108, предмет на АЧОС 10880/17.10.2023 г., вписан под №38, том 34 Н.Д. 6980, ДВР 12366, вх. рег.№12737 от 20.10.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на ЕТ “ОРИОН – 67 Деньо Дянков“, ЕИК: 827101519 на цена 41 205 лева без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

/снимката е архивна и само с илюстративна цел/

Сподели: