Дружество ще закупи общински имот в Две могили за „зелено“ производство

Днес ОбС – Две могили даде своето съгласие да бъде включен в Раздел IV от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2023 година следният имот – частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 20184.1.2532 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили с площ от 11416 кв. м., територия – урбанизирана, начин на трайно ползване: „За складова база“, при граници и съседи: Север – ПИ 20184.1.1541; изток – ПИ 20184.140.354 и юг – ПИ 20184.12609 по Акт за частна общинска собственост № 3503 от 04.01.2012 г. на Кмета на Община Две могили.

Дадено е разрешение да бъде продаден след провеждане на публичен оповестен конкурс, следния имот – общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 20184.1.2532 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили с площ от 11416 кв. м., територия – урбанизирана, начин на трайно ползване: „За складова база“, при граници и съседи: Север – ПИ 20184.1.1541; изток – ПИ 20184.140.354 и юг – ПИ 20184.12609 по Акт за частна общинска собственост № 3503 от 04.01.2012 г. на Кмета на Община Две могили, при определени условия.

Община Две могили е собственик на поземлен имот с идентификатор 20184.1.2532 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили с площ от 11416 кв. м., територия – урбанизирана, начин на трайно ползване: „За складова база“, при граници и съседи: Север – ПИ 20184.1.1541; изток – ПИ 20184.140.354 и юг – ПИ 20184.12609. Имота е отдаден под наем с Договор за отдаване под наем № 704/23.12.2020 г. за отглеждане на едногодишни полски култури. Срока на договора е 10 години. Съгласно предвижданията в Общия устройствен план на община Две могили, имота е отреден за складова база.

През месец юли в деловодството на Община Две могили е постъпило уведомление за  инвестиционно намерение за закупуване на общинска частна собственост за зелено производство от „И. д. Сълюшън Къмпани“ ООД, ЕИК 204831446. В инвестиционното намерение търговското дружество изявява желанието си да закупи гореописания имот с цел изграждане на малко производствено предприятие за зелено производство. Основата на зеленото производство е производството на биоразградимо фолио. За да осъществи намерението си, дружеството предлага да закупи имот с идентификатор 20184.1.2532, като изгради в него производствено хале с площ от 200 кв. м. от метална сглобяема конструкция, ведно с фотоелектрическа централа върху целия терен за производство на електрическа енергия. Според инвеститора реализирането на инвестицията ще постави началото на изпълнение на целите на Закона за околната среда и водите и Закона за енергетиката, а именно: Насърчаване на производството и потреблението на биоразградими суровини и материали с произведена от възобновяеми източници енергия, създаване на условия за постигане на устойчива и конкурентна енергийна политика и икономически растеж чрез иновации и внедряване на нови технологии и др.

Към настоящия момент имота е отдаден под наем с Договор за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост №704 от 23.12.2020 г. Срока на договора е 10 години, но съгласно чл. 16, ал. 1, т. 4 от него, той може да бъде прекратен едностранно, с 30-дневно писмено предизвестие на едната страна към другата, като Наемателя освобождава имота след прибиране на реколтата от засятата култура, но не по-късно от края на съответната стопанска година. Считам, че ако имота бъде продаден, от реализирането на сделката ще се генерират приходи от продажбата в бюджета на общината, като освен това ще бъдат генерирани и ежегодни приходи от данък недвижим имот и такса битови отпадъци, ще бъдат открити нови работни места, като и ще бъдат наети юридически лица от гр. Две могили и региона за изграждане и поддържане на обекта. Не на последно място следва да се отбележи, че това е инвестиция свързана с опазване на околната среда. Ползите от продажбата на имота и размера на приходите от продажбата са по-големи от отдаването му под наем за отглеждане на едногодишни земеделски култури.

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост „Продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс”. Данъчната оценка на имота съгласно удостоверение за данъчна оценка № 680400765/08.08.2023 г. е на стойност 47 714.70 лв., а пазарната оценка съгласно изготвената Експертна оценка от независим лицензиран оценител е в размер на 137 433.00 лева (сто тридесет и седем хиляди четиристотин тридесет и три лева) без ДДС. Съгласно разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост „Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни оценки, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от независими лицензирани оценители”.

Предвид желанието върху имота да бъде изградено производствено предприятие за зелено производство е необходимо при продажбата на имота да се заложат условия, като размер на инвестициите, опазване на околната среда и други. Поради това, че конкретния случай освен размера на цената е налице специфично изискване към сделката се налага провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на имота, съгласно чл. 71 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили, Област Русе (В случаите, когато освен размера на цената, се поставят специфични изисквания към предмета на сделката, както и когато сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия, се провежда публично оповестен конкурс).

Имотът не е включен в Раздел IV на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2023 година, поради което се налага включването му с настоящото решение на Общински съвет.

Сподели: