Дружество ще постави много електромеханични люлки върху общински терени в Русе

Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности – павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически превозни средства, атракционни съоръжения,  както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и други).                 

Разположението на всеки преместваем обект се определя чрез схема за поставяне, съгласувана от главния архитект на общината. Схемите за поставяне са обща и подробни и дават броя на елементите, разположението им, заеманата площ, както и необходимото отстояние между тях.            

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба №7 на Общински съвет-Русе, при постъпване на искания от физически или юридически лица за поставяне на преместваеми обекти нефигуриращи в съответната одобрена към момента на постъпването им обща схема за обекти по чл. 56 ЗУТ, същите могат да се внесат в Общински съвет – Русе и след одобряването им се отразяват като допълнения към действащата обща схема.

Постъпило е искане вх. №30-12418-1/12.03.2020 г. от управителя на „КОЛОР 83” ЕООД, за разполагане на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки върху части от терени – общинска собственост, с площ от 4 кв.м., нефигуриращи като точки в Общата схема за разполагане на преместваеми обекти на територията на гр. Русе. Терените – общинска собственост, обект на заявителския интерес, са:

  1. Терен – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, “Парк на младежта“, ПИ 63427.1.25, детска площадка до заведение за хранене и развлечение „Баба Яга“, една позиция.

В тази връзка кметът на Община Русе представи на общинските съветници за одобрение и допълване на Общата схема за разполагане на преместваемите обекти на територията на гр. Русе нов терен – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, разположен върху част от терен – общинска собственост, в гр. Русе, “Парк на младежта“, ПИ 63427.1.25, детска площадка до заведение за хранене и развлечение „Баба Яга“, една позиция.

  • Терен – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, “Парк на младежта“, ПИ 63427.1.30, една позиция.

     В тази връзка кметът на Община Русе представи на общинските съветници за одобрение и допълване на Общата схема за разполагане на преместваемите обекти на територията на гр. Русе нов терен – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, разположен върху част от терен – общинска собственост, в гр. Русе, “Парк на младежта“, ПИ 63427.1.30, една позиция.

  • Терен – общинска собственост за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по бул. „Липник“, ПИ 63427.7.65, една позиция.

 В тази връзка кметът на Община Русе представи на общинските съветници за одобрение и допълване на Общата схема за разполагане на преместваемите обекти на територията на гр. Русе нов терен – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, разположен върху част от терен – общинска собственост, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по бул. „Липник“, ПИ 63427.7.65, една позиция.

  • Терени – общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки, всеки с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по бул. „Липник“, ПИ 63427.7.424,  две позиции.

 В тази връзка кметът на Община Русе представи на общинските съветници за одобрение и допълване на Общата схема за разполагане на преместваемите обекти на територията на гр. Русе нови терени – общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки, всеки с площ  4,00 кв. м, разположени върху част от терен – общинска собственост, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по бул. „Липник“, ПИ 63427.7.424, две позиции.      

  • Терен – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по ул. „Петрохан“, ПИ 63427.7.150, една позиция.

В тази връзка кметът на Община Русе представи на общинските съветници за одобрение и допълване на Общата схема за разполагане на преместваемите обекти на територията на гр. Русе нов терен – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, разположен върху част от терен – общинска собственост, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по ул. „Петрохан“, ПИ 63427.7.150, една позиция.       

  • Терени – общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки, всеки с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, по ул. „Борисова“, ПИ 63427.2.2601, две позиции.

В тази връзка кметът на Община Русе представи на общинските съветници за одобрение и допълване на Общата схема за разполагане на преместваемите обекти на територията на гр. Русе нови терени – общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки, всеки с площ  4,00 кв. м, разположени върху част от терен – общинска собственост, в гр. Русе, по ул. „Борисова“, ПИ 63427.2.2601, две позиции.

  • Терен – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, пл. „Васил Левски“, ПИ 63427.2.377, една позиция.

В тази връзка кметът на Община Русе представи на общинските съветници за одобрение и допълване на Общата схема за разполагане на преместваемите обекти на територията на гр. Русе нов терен – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, разположен върху част от терен – общинска собственост, в гр. Русе, пл. „Васил Левски“, ПИ 63427.2.377, една позиция.

  • Терен – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, детска площадка в „Парк на възрожденците“, ПИ 63427.2.5778,  една позиция.

В тази връзка кметът на Община Русе представи на общинските съветници за одобрение и допълване на Общата схема за разполагане на преместваемите обекти на територията на гр. Русе нов терен – общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, разположен върху част от терен – общинска собственост, в гр. Русе, детска площадка в „Парк на възрожденците“, ПИ 63427.2.5778, една позиция.

Дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството“ даде положително становище за отдаване под наем на горепосочените терени, същите да се отразят, като допълнения към „Обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл.56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, на територията на гр. Русе“.

След продължителен дебат предложението бе прието.

Сподели:

Още новини от деня