Председателят на ДСБ Атанас Атанасов в Русе: Демократична България е устойчив политически проект

ДСБ поиска да продължи да ползва безвъзмездно общинския офис на ул. „Княжеска“

Във връзка със Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 60/2019 г.) и последвалите изменения в Закона за политическите партии (ЗПП) и Закона за общинската собственост (ЗОС), с Решение №126, прието с протокол №8/23.04.2020 г. на Общински съвет – Русе е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, в съответните части, регламентиращи безвъзмездното предоставяне в полза на политически партии, отговарящи на определени законоустановени условия, на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост.

Безвъзмездното предоставяне на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост в полза на политически партии за нуждите на общинските им ръководства, отговарящи на условията в ЗОС, ЗПП и на чл. 15, ал. 1 и ал. 9 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, се извършва от кмета на Община Русе без търг или конкурс след решение на Общински съвет – Русе, съгласно чл. 14, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 31 от ЗПП и чл. 15, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Предоставените помещения на политическите партии не могат да се преотдават под наем, както и да се преотстъпват за ползване. В тях не може да се извършва стопанска дейност. Такива помещения могат да се ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на партията (чл. 32, ал. 2 от ЗПП, във връзка с чл. 15, ал. 4 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе).

Редът за безвъзмездното предоставяне на нежилищни имоти – частна общинска собственост за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията по чл. 31 от ЗПП, е установен в чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе.

Помещения могат да се предоставят и на партии, които на последните избори за народни представители са получили над едно на сто от действително подадените гласове, съобразно чл. 31, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗПП.

Съгласно чл. 15, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, срокът за безвъзмездно предоставяне на определените нежилищни имоти – частна общинска собственост, на политически партии, отговарящи на условията по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗПП е до края на мандата на действащото Народно събрание. С Решение №4670-НС от 30.03.2017 г. на Централната избирателна комисия са обявени резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Четиридесет и четвъртото Народно събрание за Република България, произведени на 26 март 2017 г.

В Общински съвет – Русе е постъпило заявление вх. № 1000/02.09.2020 г. от политическа партия „Демократи за силна България“ за безвъзмездно предоставяне на общински нежилищен имот по реда на чл. 31, ал. 2, вр. ал. 1 от ЗПП, като партия участвала на изборите за народни представители, проведени на 26.03.2017 г., в коалиция с наименование „Нова Република – ДСБ, Съюз за Пловдив, Българска демократична общност“.

Към заявлението са приложени необходимите документи, удостоверяващи релевантните факти, съобразно изискванията на ЗПП, ЗОС и Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет Русе, включително декларация от представляващия партията, че същата е получила на проведените парламентарни избори през 2017 г. над 1% от действителните гласове в страната и извън страната, с изключение на гласовете по чл. 279, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс.

Считам, че отдаването на клубове на политически партии представлява въпрос от изключителна обществена значимост, с оглед необходимостта от активен обществено-политически живот и запазване на политическия плурализъм в Република България.

Предстои Общинският съвет да даде през този месец съгласие да се предостави безвъзмездно на политическа партия „Демократи за силна България“, БУЛСТАТ 131271567, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, бул. „Витоша“ №18, за нуждите на партията, със срок до края на мандата на действащото Четиридесет и четвърто Народно събрание на Република България, имот – частна общинска собственост, а именно: част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.765.1.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляваща помещение на първи етаж (без прилежащата част – междинен етаж), с площ 188,98 кв. м, с предназначение: за офис, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, ул. „Княжеска“ №15, ет. 1, обект 1, който самостоятелен обект се намира /в сграда с идентификатор 63427.2.765.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.765, предмет на АЧОС №6799/25.10.2012 г.

Сподели:

Още новини от деня