Община Ветово иска да поднови оборудването и обзавеждането на ДСП - Сеново с проект по фонд "Социална закрила"

ДСП – Ветово получи няколко общински помещения за безвъзмездно ползване

Общински съвет – Ветово даде своето съгласие да се предоставят на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на териториалната й структура – Дирекция „Социално подпомагане“ – град Ветово безвъзмездно за управление на части от недвижими имоти – общинска собственост, представляващи следните помещения:

  1. Град Ветово – имоти – частна общинска собственост, разположени в „Комбинирана сграда – 2 етажа, жилища, магазини и гаражи“, находяща се в УПИ VII-1103, кв.99 по плана на град Ветово, а именно: Офис с площ 64.62 кв.м., /бивш Апартамент №1/, актуван с АЧОС №2661/04.02.2014 г.; Офис с площ 43.59 кв.м. /бивш Апартамент №2/, актуван с АЧОС №2662/04.02.2014 г. и Офис с площ 40.95 кв.м. /бивш Магазин за промишлени стоки – юг/, актуван с АЧОС №2669/04.02.2014 г.
  2. Село Смирненски – една стая с площ от 20 (двадесет) кв.м., разположена в Пенсионерски клуб, находящ се в УПИ III-259 (урегулиран поземлен имот три римско двеста петдесет и девет арабско), кв. 18 (осемнадесет) по плана на село Смирненски, актуван с АПОС № 4/90 от 14.05.1997 г.
  3. Град Глоджево – една стая с площ от 20 (двадесет) кв.м., разположена на втория етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“, разположена в УПИ I-488 (урегулиран поземлен имот едно римско четиристотин осемдесет и осем арабско), в кв. 41 (четиридесет и едно) по регулационния план на град Глоджево, актувана с АПОС № 396/14.11.2000 г.
  4. Град Сеново – една стая с площ от 15 (петнадесет) кв.м., разположена на втория етаж в Административна сграда „Кметство“, находяща се в УПИ I (урегулиран поземлен имот едно римско), кв. 25 (двадесет и пет) по регулационния план на град Сеново, актувана с АПОС № 181/25.02.2000 г.
  5. Село Кривня – една стая с площ от 10 (десет) кв.м., разположена в Масивна едноетажна сграда „Кметство“, находяща се в УПИ I-179 (урегулиран поземлен имот едно римско сто седемдесет и девет арабско), кв. 11 (единадесет) по регулационния план на село Кривня, актувана с АПОС № 3148/20.12.2016 г.
  6. Село Писанец – една стая с площ от 20 (двадесет) кв.м., разположена на втория етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“, находяща се в УПИ I-404 (урегулиран поземлен имот едно римско четиристотин и четири арабско), кв. 37 (тридесет и седем) по плана на село Писанец, актувана с АПОС № 209/20.03.2000 г.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на решението с цел защита на особено важни обществени интереси.

Сподели:

Още новини от деня