ДСП – Ветово ще следи за задължителното предучилищно образование на 4 – годишните на територията на общината

Задължително предучилищно образование за 4-годишните деца от настоящата 2021-2022 учебна година в община Ветово

Съгласно промяната в Закона за училищното и предучилищното образование (в сила от началото на 2021 г.) предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето, като родителите избират някоя от формите (целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна), а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

За стартиращата на 15-ти септември учебна година предучилищното образование е задължително за децата, навършващи 4-годишна възраст през 2021 г., в община Ветово, която е осигурила условия за това след взето решение на Общинския съвет.

Получаването на социални и семейни помощи е обвързано със задължително посещаване от децата на подготвителните групи в детските градини или подготвителните групи за задължително предучилищно образование.

Дирекция „Социално подпомагане“ – Ветово, ще следи за посещаемостта в групите за предучилищно образование на децата, навършили 4 години.

Ако детето не е записано в група за предучилищно образование за учебната 2021-2022 година социалните плащания ще бъдат прекратени.

Информация за децата, записани в групите за задължително предучилищно образование в общинските и държавни заведения (детски градини и училища), се предоставя на Агенцията за социално подпомагане от Министерството на образованието и науката чрез автоматизиран програмен обмен на данни по силата на сключено Споразумение за сътрудничество.

Ако детето е записано в група за предучилищно образование за учебната 2021-2022 година, но не фигурира в подадената от МОН информация, родителите следва да предоставят в ДСП – Ветово, Служебна бележка от съответното учебно заведение.  При не представяне на исканата информация социалните плащания ще бъдат прекратени.

Дирекция „Социално подпомагане“ – Ветово

Сподели: