ДСП – Две могили получи безвъзмездно общински помещения в Иваново

Общински съвет – Иваново даде своето съгласие за безвъзмездно предоставяне за управление на Агенцията за социално подпомагане за нуждите на териториалната й структура – Дирекция за социално подпомагане – гр. Две могили, както и във връзка с извършване на основен ремонт и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в горепосочената административна сграда и за гарантиране на устойчивост и ефективно разходване на целевия капиталов ресурс, на част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Иваново, ул. „Христо Ботев“ № 4, предмет на АПОС №170/13.12.2010 г., представляваща:

  • Помещение с обща площ 17,39 кв. м,  
  • Помещение с обща площ 18,24 кв. м, 
  • Помещение с обща площ 13,57 кв. м,
  • Помещение с обща площ 13,57 кв. м,
  • Помещение с обща площ 14,58 кв. м, 

находящи се на втори етаж в  сграда с идентификатор 32095.1.767.1, изградена в поземлен имот с идентификатор 32095.1.767 по кадастралната карта на с. Иваново, като бъде добавена и площ от първия етаж, върху която ще бъде разположена „приемна“, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, след прекратяване на действащия договор № Д-104/22.12.2014 г.

Сподели:

Още новини от деня