община две могили

ДСП – Две могили с важна информация за отпускането на помощи

Информация, предоставена от Дирекция „Социално подпомагане” гр. Две могили с териториален обхват общините Две могили и Иваново относно условията за отпускане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст

Тази помощ се отпуска на семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка, когато:
1. двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск;
2. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от средномесечния доход на член от семейството е по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната. Месечната помощ се отпуска, ако безработните родители са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”.
3. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
4. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, по т. 1, 2 или 3 не получават обезщетение за отглеждане на дете до една година.

Помощта по ал. 1 се отпуска, ако:
1. децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
2. децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищните групи поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението-декларация за отпускане на помощта, по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).

Месечната целева помощ се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при същите условия, като по-горепосочените за биологичните семейства.

Съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и с навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати с изключение на сключилите брак) се подпомагат като семейство при същите условия.

Размерът на помощта е:
1. за семейства с едно дете е равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.);
2. за семейства с две и повече деца е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (915 лв. за 2020 г.).
Когато децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищните групи поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка за срок до 5 работни дни, размерът на помощта е 25 на сто от съответния размер (съответно 152.50 лв. за семейство с едно дете или 228.75 лв. за семейство с две и повече деца за 2020 г.), а за срок от 6 до 10 дни работни дни, размерът на помощта е 50 на сто от съответния размер (съответно 305 лв. за семейство с едно дете или 457.50 лв. за семейство с две и повече деца за 2020 г.).

Необходими документи:
Подава се заявление-декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в Дирекция „социално подпомагане” по настоящ адрес, към което се прилага:
1. Служебна бележка от работодателя (за трудово заетите лица) или нейно сканирано копие, удостоверяваща размера на брутното трудово възнаграждение на лицето за месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението. В служебната бележка работодателя е необходимо да посочи още, че лицето:
– е в неплатен отпуск и периода, за който е в неплатен отпуск;
– не може да извършва дистанционна работа от вкъщи;
– няма право на платен отпуск или правото вече е реализирано пропорционално на отработеното време от началото на тази година;
– не ползва отпуск при временна неработоспособност.
2. Документ за брутните доходи получени в месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението-декларация – за самоосигуряващите се лица. В случаите, когато двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, същите собственоръчно декларират в заявлението-декларация, че не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.
3. Служебна бележка от детска ясла, удостоверяваща, че детето не посещава детска ясла, поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
4. декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация.

Заявлението може да бъде подадено лично, като се прилага лична карта (за справка); чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал; по електронен път с квалифициран електронен подпис.
Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева по чл. 16б от ППЗСП и на служебна бележка от работодател са публикувани на електронната страница на АСП, раздел «Социални помощи», подраздел «Документи».
На електронната страница на АСП в рубриката Коронавирус е публикувана Инструкция за заявяване на административните услуги в условията на обявено извънредно положение, която е приложима и при въведена извънредна епидемична обстановка. Заявлението с приложените към него документи може да бъде подадено и чрез извънредно въведения електронен адрес ao@asp.government.bg
Ако извънредно положение или извънредна епидемична обстановка бъдат удължавани поетапно без прекъсване и обхващат период от няколко месеца, преценката на правото следва да се извършва за всеки от тях въз основа на представени от лицата удостоверителни документи.
Ако противоепидемичната мярка е обявена в детско/учебно заведение в края на месеца, за извършване преценка за наличието на условия за упражняване на правото, заявлението-декларация следва да бъде подадено не по-късно от последния работен ден на съответния месец.
Когато въведената в детско/учебно заведение противоепидемична мярка обхваща период от два или повече месеца, правото на помощ за съответния месец се определя въз основа на средномесечния доход на член от семейството за предходния месец. Семейството следва да представя информация за доходите от трудова дейност най-късно до 5-то число на месеца за предходния. Лицата са задължение да уведомяват ДСП за всяка промяна в обстоятелствата, свързана с определяне на правото на отпускане на месечната целева помощ.

Телефони за справка:
08141/27-31 за община Две могили
08116/27-16 за община Иваново

ДСП – Две могили, п.к. 7150, ул. „Кирил и Методий” №14, тел.: 08141/27-31,
Е-mail: dsp-dvemogili@asp.government.bg

Сподели: