леонардо да винчи проект

Дунавска инициатива проведе обучение на учители от ПЧСУ „Леонардо да Винчи“

Доброволци от сдружение „Дунавска инициатива“ проведоха обучение на учителите от ПЧСУ „Леонардо да Винчи“, Русе на тема „Добри практики в образованието – планиране на извънкласни дейности и работа с родители“.

Обучението имаше за цел да представи иновативни и интересни интерактивни методи и практики, които да допринесат за приобщаване на деца на чужденци, деца от смесени бракове, които имат проблем с общуването на български език, деца в риск, деца със СОП и работа с родителите на тези деца. Семинарното упражнение беше в извънградска среда в с. Катунище, общ.Котел, което допринесе за ведрия дух и осмисляне на идеята за оползотворяване на свободното време на учениците чрез създаване на извънкласни занимания. Коментирахме и обучението, което учителите от ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ завършиха по проекта Play2Do, свързан с обучение на учители на деца със СОП, под ръководството на  EiCentre,  София, за което получиха и сертификати.

Учителите споделиха опит и идеи относно изграждането на полезни навици чрез извънкласни дейности и приучаването им да планират свободното си време така, че да се справят със задълженията си и да имат време за пълноценен отдих.

В приятна, дружелюбна атмосфера и възрожденски дух учителите обобщихе постигнатите резултати от учебната 2017/2018 г. и предложиха нови идеи за развитие и реализация в училището.

Сподели:

Още новини от деня