"Дунав прес" АД ще закупи шестцветна офсетова листова печатна машина

„Дунав прес“ АД ще закупи шестцветна офсетова листова печатна машина с две лакиращи секции по европейски проект

проект рчр дунав русе
„Дунав прес“ АД подписа договор BG16RFOP002-3.001-0440-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на енергийната ефективност в Дунав прес АД“. Това съобщи по време на провелия се днес информационен ден по проекта Николай Алексиев – изпълнителен директор на дружеството, в присъствието на ръководителя на проекта Венелин Николов – технически мениджър и мениджър нови технологии в „Дунав прес“ АД и екипа на проекта. Подписването се състоя на 24.11.2017 г.

Проектът е свързан с закупуване и въвеждане в експлоатация на шестцветна офсетова листова печатна машина с две лакиращи секции, поясни г-н Алексиев. В рамките на бюджета са предвидени и консултантски услуги за въвеждане и сертифициране по ISO 50001.

Оборудването и услугите ще се извършат със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на проекта е 2 512 000.00 лв., от които 1 499 800.00 лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 012 200.00 лв. собствено съфинансиране.

Обща цел на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж чрез подобряване на енергийната ефективност и разширяване на производствения капацитет на „Дунав прес” АД, посредством доставка и въвеждане в експлоатация на нова енергоспестяваща машина, въвеждане и сертифициране по стандарт ISO 50001, допринасящи за повишаване на енергийната ефективност на предприятието, устойчиво екологично развитие и намаляване на негативното въздействие от производството върху околната среда.

/на снимката – една от машините, придобита по друг проект с европейско финансиране в дружеството/

Специфични цели на проекта:

 • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на енергоемкостта на компанията чрез изпълнение на препоръки от извършено обследване за енергийна ефективност;
 • Намаляване на отделяните емисии въглероден диоксид при производство;
 • Подобряване на ресурсната ефективност на предприятието;
 • Намаляване на производствените разходи на дружеството и респективно на себестойността на продукцията;
 • Разширяване на производствения капацитет.

Резултати:

 • Доставена и въведена в експлоатация шестцветна офсетова листова печатна машина с две лакиращи секции – 1 брой;
 • Изпълнена мярка 1 от енергийния одит;
 • Повишено качество на предлаганата продукция;
 • Възможност за поемане на поръчки за къси тиражи от клиенти;
 • Въведена система за управление на околната среда, съгласно стандарт БДС EN ISO 50001;
 • Успешна сертификация по стандарт БДС EN ISO 50001 и издаден сертификат;
 • Повишени възможности за интернационализация на фирмата и привличане на чуждестранни клиенти.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP002-3.001-0440-C01 „Подобряване на енергийната ефективност в Дунав прес АД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДУНАВ ПРЕС АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО

Сподели: