топлофикация сепарираща инсталация

Д Консей ООД поема предварително третиране на смесени битови отпадъци в Община Русе

Д Консей ООД поема предварително третиране на смесени битови отпадъци включващи: сепариране, рециклиране, транспортиране, оползотворяване (термично или чрез други методи за оползотворяване) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на общините Русе, Ветово, Сливо поле и Тутракан. За целта са отделени 10 млн. лева без ДДС. С изпълнението се цели осигуряване на законосъобразно предоставяне на услугата: „Третиране (сепариране) на смесени битови отпадъци генерирани на териториите на общините Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово“, включващо:

  • ръчно и/или механично сортиране с цел отделяне на рециклируемите фракции на хартия и картон, стъкло, пластмаса и метали от домакинствата и подобни отпадъци от други източници,
  • сепариране на битови отпадъци от организираното сметосъбиране на общините, инертни материали, предимно земна маса и пясък,
  • третиране на битови отпадъци, с цел получаване на рециклируема и оползотворяема фракция, посредством инсталация (наета, собственост на Изпълнителя или ползвана на други правно основание), с което да се обезпечи нормалното екологосъобразно функциониране на Регионално депо Русе
  • отделяне на отпадъци с висока калоричност, подходящи за производството на твърди горива RDF, които следва да се транспортират и оползотворяват извън територията на община Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово.


Крайната цел на обществената поръчка е да допринесе за изпълнение на изискванията на Българското и Европейското законодателство в областта на управление на отпадъците и за постигането на определени конкретни резултати на местно ниво в Регион Русе по отношение на:

  • Достигане на по-високо ниво на управление на отпадъците в региона, съгласно йерархията при управлението им, заложена в ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
  • Изпълнение на целите на Общините Русе, Сливо поле, Тутракан и Ветово по чл. 31 (1), т. 3 от ЗУО (свързани с подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло) в сроковете за поетапно постигане определени в § 15 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО;
  • Извличане на полезна суровина от смесения битов отпадък и предаването й за оползотворяване.
  • Намаляване на количествата отпадъци, оставащи за обезвреждане, съответно по-ниски разходи по експлоатация на регионалното депо и намаляване на вредното въздействие на депонираните отпадъци върху околната среда
  • Удължаване експлоатационния срок на регионалното депо и спестяване за общините на финансови средства от отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО.

сн. Архив

Сподели: