Д-р Камен Кожухаров: В момента в КОЦ в Русе на диспансерен отчет се водят 50 човека с 3 и повече злокачествени тумора

Д-р Камен Кожухаров ще бъде управител на Комплексен онкологичен център – Русе за още 3 години

Д-р Камен Емилов Кожухаров е избран за управител на „КОЦ-Русе“ ЕООД с Решение №925/15.07.2010 г. на Общински съвет – Русе след проведен конкурс, а с Решение №929/15.07.2010 г. на ОбС-Русе е определено месечното му възнаграждение в размер на 300 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведениетo.

С Решение №637/20.06.2013 г., Общински съвет – Русе отново избира за управител на „КОЦ-Русе“ ЕООД д-р К. Кожухаров и определя месечно възнаграждение в размер на 400 на сто  от отчетната средна месечна брутна работна заплата в лечебното заведение.

Договорът за управление на Управителя на „КОЦ-Русе“ ЕООД д-р К. Кожухаров (Решение №226/16.06.2016 г.) изтича на 19.09.2019 г.

Информация, относно представения от управителя Анализ на дейността на „КОЦ-Русе“ ЕООД за периода 2016 г. – 2018 г. (Приложение 2) и перспектива за развитие на дружеството, както следва:

 • Показатели за дейността:

– общ бр. диспансерно болни: 2018 г. – 19 663; 2017 г. – 19 468; 2016 г. – 19 462;

– ранна диагностика: 2018 г. – 63,4%; 2017 г. – 62,8%; 2016 г. – 60,2%;

– брой прегледи в диагностично-консултативните кабинети: 2018 г. – 51 572; 2017 г. – 48 237; 2016 г. – 47 993;

– брой преминали в стационара: 2018 г. – 12 790; 2017 г. – 11 856; 2016 г. – 12 907;

– процент изписани с влошаване: 2018 г. – 0,3%; 2017 г. – 0,2%; 2016 г. – 0,3%;

– общ брой операции: 2018 г. – 2 210; 2017 г. – 1 780; 2016 г. – 1 675;

– брой профилактични прегледи: 2018 г. – 406; 2017 г. – 112; 2016 г. – 832,  намалени поради липса на финансиране.

 • Финансово-икономически показатели:
 • нетните приходи от дейността са увеличени с 3 681 081 лв. или 19,79%;
 • разходите са увеличени с 4 197 652 лв. или 22,55%, (най-голям дял има за лекарства – 3 315 851 лв. или 23%), като разходът за преминал пациент се е повишил с 23,75%, а разходът за издръжка – ток, вода и комунални услуги с 10%;
 • тенденцията за повишаване на приходите и разходите се запазва, като негативна разлика между приходи и разходи в следствие на неактуализирането на цените на медицинска дейност по договор с НЗОК от около 10 години;
 • дружеството поддържа достатъчно свободни парични средства с цел осигуряване на постоянна ликвидност;
 • коефициентите за обща ликвидност са в границите на препоръчителните стойности, което показва добра платежоспособност в краткосрочен план.
 • Реализирани инвестиции:
 • в закупуване на нова медицинска апаратура и обновяване на офис техниката и оборудването:
 • г.:  машини и съоръжения на обща стойност  298 676 лв.; стопански инвентар на обща стойност 30 525 лв.; компютърна техника на обща стойност 4 752 лв.;
 • г.: в закупуване на дълготрайни материални активи на стойност 733 хил. лв., като най-сериозните инвестиции са :машини и оборудване на обща стойност  573 202, 96 лв.; стопански инвентар на обща стойност 155 788, 00 лв.; компютърна техника на обща стойност 4 638,73 лв.;
 • г.: дълготрайни материални активи на стойност 502 172,54 лв., като най- сериозните инвестиции са: видеоендоскопско оборудване Лапароскоп  – 275 400 лв.; камина за смесване на цитостатици – 33 600 лв.; дефибрилатори 2 бр. – 12 800 лв.; инжектор – 34 500 лв.; имунологичен анализатор – 34 800 лв.; биохимичен анализатор – 21 840 лв.; анестезиологичен апарат – 48 000 лв.; оборудване за лапароскопска хирургия за нуждите на „Отделение по онкологична хирургия“ – на стойност 220 000 лв.; анестезиологичен апарат за нуждите на “Отделение по анестезиология и интезивно лечение“ – на стойност 50 000 лв.

„КОЦ-Русе“ ЕООД обслужва район със средногодишен брой на населението (по последни статистически  данни от 2018 г.) 440  056  жители от  общините Русе, Разград и Силистра. В ЛЗ работят 199 специалисти.

 • Инвестиционни намерения за следващият тригодишен период:
 • закупуване на нов линеен ускорител за нуждите на „Отделение по Лъчелечение“ – стойност до 4 500 000 лв.;
 • закупуване на анестезиологичен апарат за нуждите на “Отделение по анестезиология и интезивно лечение“ – на стойност 50 000 лв.;
 • закупуване на Ехограф-еластограф за нуждите на „Отделение образна диагностика“  – 130 000 лв.;
 • закупуване на нов дигитален мамограф с контратиране на образа за нуждите на „Отделение образна диагностика“ – 380 хил.лв.;
 • закупуване на „Камина“ за нуждите на болничната аптека – на стойност 130 000 лв.;
 • закупуване на специализиран автомобил – линейка;
 • закупуване на СПЕКТ за нуждите на „Отделение нуклеарна медицина – рециклиран, приблизителна стойност 500 000 лв.;
 • ремонт на Операционен блок и ОАИЛ, като първи етап от ОБЕКТ „Ремонт на настилката на алеята към задния вход на аднинистративната сграда“  –  на стойност  – по КСС, след проектиране;
 • саниране на прозорци и врати в сградата на ул. Стоян Заимов 2, “Отделение по палиативни грижи”;
 • ще заработи ново социално предприятие към „КОЦ-Русе“ ЕООД за извършване на медицински услуги в домашно-амбулаторен режим;
 • предвижда се разкриване на отделение по хематология;
 • финансово обезпечаване на специализациите и следдипломното обучение на кадрите в „КОЦ-Русе“ ЕООД;
 • участие за финансиране от Европейски съюз по Оперативни програми.

 През последните години „КОЦ-Русе“ ЕООД разширява дейността си благодарение на сътрудничеството си с други лечебни заведения от града и региона и осигурява добра балансирана кадрова политика и поддържане на добро ниво на техническо обезпечение. Дългосрочната цел, която стои пред ЛЗ е намаляване на смъртността от злокачествени заболявания и повишаване на преживяемостта на пациентите с тези заболявания.

На основание гореизложеното, общинска администрация предлага договора за управление на д-р Камен Емилов Кожухаров, управител на „КОЦ-Русе“ ЕООД, да бъде подновен за нов тригодишен срок.

Сподели:

Още новини от деня