Д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова ще бъде новият – стар управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД

С Решение №829, прието с Протокол №31/24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе е избрана Комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД (Комисията), в състав:

Председател:  Златомира Стефанова – заместник-кмет ИМС             

Членове:       1.Марияна Иванчева – общински съветник                                

                                    2.Росица Георгиева – общински съветник                                  

                                    3.Елеонора Николова – общински съветник       

                                    4.Ивайло Кадишев – директор дирекция МПСДА

5.Анелия Георгиева – началник-отдел СДА                   

6.Елена Тодорова – началник-отдел СДА

Резервни членове: 1.Биляна Иванова – общински съветник

                                 2.Александър Стефанов – главен юрисконсулт в отдел ПНО.

Конкурсът за управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД е проведен на два етапа в следния ред:

На 27.04.2022 г. – проверка на съответствието на представените от кандидата документи с предварително обявените изисквания.

На 28.04.2022 г. – представяне от кандидата на Концепция за развитието на за „Център психично здраве – Русе” ЕООД тригодишен период и събеседване.

Заседанията са проведни при следния състав на Комисията:

На 27.04.2022 г., на  заседанието на  Комисията  е отсъствала Росица Георгиева.

На 28.04.2022 г., на  заседанието на  Комисията  е отсъствала Марияна Иванчева и е заместена от резервния член Биляна Иванова.

На 15.04.2022 г., преди изтичане на обявения краен срок e подаден един комплект документи за участие в конкурса, в запечатан непрозрачен плик от д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова.

Назначената комисия е извършила проверка на представените документи и е установила съответствието на кандидата с изискванията по т. II. и т. III. от Решение №829, прието с Протокол №31/24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе. Членовете на Комисията единодушно са взели решение да допуснат кандидата д-р Теменужка Матева Дечкова – Новакова до участие във втория етап от конкурса за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД.

За представянето на Концепция за развитието на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД за тригодишен период Комисията е оценила кандидатът д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова по показателите, определени с Решение№829/24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе с обобщена оценка 138 точки.

След представянето на Концепцията, членовете на Комисията са събеседвали с кандидата д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова за установяване на компетенциите и качествата й по показателите, определени с Решение №829/24.03.2022 г. на Общински съвет – Русе. Обобщената оценка от събеседването е 207 точки.

От обобщените оценки за представянето на Концепцията и от събеседването е формирана окончателната оценка на кандидата, като сборът от оценките на всички членове на комисията се разделя на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването.

Комисията е определила окончателна оценка 49,29 точки, отразена в Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс и класиране на кандидатите за управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД (Приложение №5).

Решението на Комисията, след приключване на оценяването е: Предлага на Общински съвет – Русе да утвърди за управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, ЕИК 117526194  д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова.

Днес общинските съветници в Русе утвърдиха предложеното от комисията класиране, съобразно Протокол за окончателните резултати от проведения конкурс и класиране на кандидатите за управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД (Приложение №5) и избира д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова за управител на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД. Определено е месечно възнаграждение на управителя  на „Център за психично здраве – Русе” ЕООД в размер 400 на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в лечебното заведение, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец.

Сподели: